" /> -->

பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 56

  பகுதி I

  28 x 2 = 56
 1. மேலாண்மைக் கருவிகளைப் பட்டியலிடுக. 

 2. ஒருங்கிணைத்தலின் பொருள் பற்றி நீங்கள் அறிவது என்ன?

 3. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் பொருளை எடுத்துக்கூறுக.

 4. நன்கு அமைக்கப்பட்ட துறைகளின் கூறுகள் யாவை? 

 5. OTCEI - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 6. ஏலமிடுதல் என்பதன் பொருள் யாது? 

 7. இந்தியாவில் உள்ள எதேனும் 5 பங்குகளை பற்றி எழுதுக.

 8. பல்வேறு அடையாள ஆதாரங்கள் யாவை?

 9. மனித வளத்தின் பண்புகளில் ஏதெனும் இரண்டை குறிப்பிடுக. 

 10. வளாக ஆட்சேர்ப்பின் அம்சங்களில் ஏதெனும் இரண்டை குறிப்பிடுக.

 11. நுண்ணறிவு பரிசோதனை என்றால் என்ன? 

 12. மின்னணு கற்றல் முறை பற்றி கூறுக.

 13. மொத்த விற்பனை சந்தைக்கும் மற்றும் சில்லறை விற்பனை சந்தைக்கும் இடையே உள்ள நான்கு வேறுபாடுகளை குறிப்பிடுக.

 14. சந்தையிடுகை கலவையின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 15. மின்னணு சில்லறை வியாபாரிகள் என்பவர் யார்?

 16. "வாங்குவோர் ஜாக்கிரதை" என்றால் என்ன? 

 17. தெரிவிக்கும் உரிமை (Right to be informed) பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக. 

 18. மாவட்ட மன்றம் பற்றி விளக்குக?

 19. பெருநிறுவன நிர்வாகத்தின் பொருள் என்ன? 

 20. பொதுத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொழில்களுக்கு பெயர்களை குறிப்பிடுக.

 21. நிகழ் சரக்கு என்றால் என்ன? 

 22. மாற்றுச்சீட்டு வரையறு. 

 23. அகதொழில் முனைவோர் இலக்கணம் தருக.

 24. வேளாண் தொழில் முனைவோர் என்பவர் யார்?

 25. ஏதேனும் நான்கு அரசின் தொழில் முனைவோர் திட்டங்களின் பெயர்களை எழுதுக. 

 26. ஊக்கப் பங்குகள் என்றால் என்ன? 

 27. மேலாண்மை இயக்குனர் என்று யாரை அழைக்கிறோம்? 

 28. செயலர் என்பவர் யார்? 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Practise 2 Mark Book back Questions (New Syllabus) 2020

Write your Comment