" /> -->

முக்கிய 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 81

  பகுதி I

  27 x 3 = 81
 1. மேலாண்மைக்கும், பணியாளர்களுக்கும் இணக்கம் ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் யாவை?

 2. "மாற்றம்" - வியாபார உலகின் மந்திரச் சொல் - விளக்குக.

 3. மேலாளரின் நேரத்தை சேமிப்பது விதிவிலக்கு மேலாண்மையா? குறியிலக்கு மேலாண்மையா? காரணம் கூறுக.

 4. நிதிச் சந்தையில் நிதிசார் பணிகளைக் கூறுக

 5. முதல் நிலைச் சந்தையில் மூலதனத்தை திரட்ட பயன்படுத்தும் மூன்று வழிகளை விளக்கு

 6. வணிக இரசீதின் இயல்புகளைக் கூறுக

 7. இந்தியாவில் காணப்படும் தேசிய பங்குச் சந்தைகள் நான்கினைக் கூறுக

 8. எல்.எப்.ஊர்விக் அவர்களின் மனித வள மேலண்மையின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 9. பணியாளர் வேட்டை என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 10. பணி ஒப்பந்தத்தில் எழுதப்படக்கூடிய விவரங்கள் யாவை?

 11. பணி வெளிப் பயிற்சி முறைகளைக் கூறுக.

 12. நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் சந்தையின் வகைகளைக் கூறுக.

 13. விளம்பரத்தின் வகைகள் யாவை?

 14. மின்னணு சந்தையிடுகை - வரைவிலக்கணம் தருக.

 15. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?

 16. உற்பத்தியாளர் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் கடமைகள் யாது?

 17. நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் புகார் மனுவை தாக்கல் செய்யும் முன் என்ன செய்ய வேண்டும்?

 18. நிறுவன வெற்றிக்கு தேவையானவை எவை?

 19. தனியார் மயமாக்கலின் குறைபாடுகளை கூறுக.

 20. இடையூறற்ற உரிமை என்றால் என்ன?

 21. ஆணை ஆவணம் என்றால் என்ன?

 22. அரசு மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு ஏற்படுத்தித் தரும் வாய்ப்புகள் யாவை?

 23. ஊக்குவிக்கப்பட்ட தொழில் முனைவோர் என்பவர் யார்?

 24. விஞ்ஞான அடிப்படையில் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் திட்டம் பற்றி கூறுக.

 25. ஊக்கப்பங்குகளை வெளியிடுவதானால் ஏற்படும் நன்மைகள் யாவை?

 26. இயக்குனர்களின் நிலையைப் பற்றி கூறுக.

 27. நிறும செயலரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் உரிமைகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் முக்கிய 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Important 3 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment