" /> -->

மாதிரி 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 84

  பகுதி I

  28 x 3 = 84
 1. மேலாண்மைக்கும், பணியாளர்களுக்கும் இணக்கம் ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் யாவை?

 2. மேலாண்மையின் முக்கிய செயல்பாடுகள் யாவை?

 3. மேலாளரின் நேரத்தை சேமிப்பது விதிவிலக்கு மேலாண்மையா? குறியிலக்கு மேலாண்மையா? காரணம் கூறுக.

 4. நிதிச் சொத்துக்களின் வகைகளைக் கூறுக

 5. முதல் நிலைச் சந்தையில் மூலதனத்தை திரட்ட பயன்படுத்தும் மூன்று வழிகளை விளக்கு

 6. உனது தந்தை அரசுப் பள்ளியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர். அவரது ஓய்வுக்கால பணப் பலன்களை முதலீடு செய்யும் வழிமுறையைக் கூறுக

 7. லெவரேஜ் என்பதன் பொருள் தருக

 8. செபியின் நோக்கங்களை கூறு?

 9. மனித வள மேலாண்மை ஒரு அறிவியலா? அல்லது கலையா? உன்னுடைய கூற்றை தருக.

 10. ஆட்சேர்ப்பின் நேரடிவளங்கள் யாவை?

 11. பணியாளர் தேர்வு முறை நிலைகளை குறிப்பிடுக.

 12. பணியிடப் பயிற்சி முறைகள் யாவை?

 13. சந்தையின் தேவைகளைக் கூறுக.

 14. மரபு வழி மற்றும் நவீன வழி - நவீன சந்தையிடுகை கலவை கூறுகள் யாவை?

 15. அம்புஷ் / மறைமுக சந்தையிடுதல் என்றால் என்ன?

 16. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன?

 17. அடிப்படை தேவைகளுக்கான உரிமை என்றால் என்ன?

 18. பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர் தனது புகார் மனுவை யாரிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?

 19. வெளிப்புற சூழல் என்றால் என்ன?

 20. உலகமயமாக்கலின் வடிவங்கள் கூறுக.

 21. வில்லங்கம் பற்றிய நம்புறுதி என்றால் என்ன?

 22. பண வசதி மாற்றுச் சீட்டு என்றால் என?

 23. மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கு நல்லாதரவை வழங்கும் சங்கங்கள் யாவை?

 24. தெளிவான தொழில் முனைவோர் - விளக்குக.

 25. தொழில் முனைவோர் தனது இடத்தை தேர்வு செய்ய உள்ள நான்கு வாய்ப்புகளை கூறுக.

 26. உரிமை பங்குகள் என்றால் என்ன?

 27. இயக்குனர்களின் நிலையைப் பற்றி கூறுக.

 28. நிறும செயலரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் உரிமைகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் மாதிரி 3 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Sample 3 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment