" /> -->

முக்கிய 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 140

  பகுதி I

  28 x 5 = 140
 1. அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மையின் கோட்பாடுகள் யாவை?

 2. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் பல்வேறு குறைபாடுகளை விளக்குக.

 4. நிதிச் சந்தையின் பங்கினை விவாதிக்கவும். 

 5. நிதிச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகளை விவரிக்க. 

 6. பணச்சந்தையின் ஆவணங்களை விவரி. 

 7. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை பணிகளை விவரி. 

 8. செபியின் அதிகாரங்களை விவரி.

 9. மனித வள மேலாண்மையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக. 

 10. ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் தேர்வினை வேறுபடுத்திக் காட்டுக. 

 11. பல்வேறு வகையான சோதனைகள் சுருக்கமாக விளக்குக.

 12. பணிவழி பயிற்சிக்கும், பணிவழியற்ற பயிற்சி முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 13. பொருளாதார அடிப்படையில் சந்தைகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது? 

 14. சந்தையிடுகை ஏன் சமுதாயத்திற்கும் மற்றும் தனி நிறுவனத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது என்பதை விளக்குக?

 15. நவீன சந்தையிடுகையில் கையாளப்படும் நவீன சந்தையிடுதல் உத்திகளை விளக்கு. 

 16. நுகர்வோர் பாதுகாப்புச்சட்டம், 1986ன் நோக்கங்கள் யாவை? 

 17. நுகர்வோரின் கடமைகளை விளக்குக.

 18. மாவட்ட மன்றம் என்ற பதத்தை விளக்கவும். 

 19. வியாபாரத்தின் நுண்ணிய சூழல் காரணிகளை விளக்கு. 

 20. எல்பிஜி(LPG)யின் தாக்கத்தை விளக்குக. 

 21. விற்பனை ஒப்பந்தத்தை வேறுபடுத்துக. 

 22. செல்தகு மேலெழுத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளை கூறுக. 

 23. மகளிர் தொழில் முனைவோர் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை விவாதிக்க.

 24. வியாபார அடிப்படையிலான தொழில் முனைவு வகைப்பாட்டினை விவரித்து எழுதுக.

 25. புதிய தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டிற்காக படிநிலைகளை விளக்குக. 

 26. கடன் பத்திரங்களின் வகைகள் யாவை? 

 27. ஒரு நிறுமத்தின் இயக்குனரை அவரது அலுவலகத்தில் இருந்து எவ்வாறு நீக்கலாம் என்பது பற்றி விளக்குக. 

 28. தீர்மானத்தின் வகைகளை விளக்கி தேவைப்படும் செயல்பாடுகளை தருக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Important 5 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment