" /> -->

முக்கிய 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 35

  பகுதி I

  7 x 5 = 35
 1. மேலாண்மையின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை விளக்குக.

 2. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகள் யாவை?

 3. இந்தியாவில் காணப்படும் தேசிய பங்குச்சந்தைகளை விளக்குக. (அல்லது)
  இந்தியாவில் காணப்படும் தேசிய பங்குச் சந்தைகள் பற்றி குறிப்பு தருக.

 4. செபியின் நோக்கங்களை விளக்குக

 5. திறன்களை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு திறன் தேர்வுகளை விளக்குக.
  (அல்லது )
  மனோபாவச் சோதனை திறன்களை அளவிட பயன்படுத்தப்படும். தேர்வுகளை விளக்குக.

 6. சந்தையிடுகையாளரின் பணிகளை விளக்குக.

 7. சந்தையிடுகை பணிகளை விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Important 5 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment