" /> -->

மாதிரி 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 140

  பகுதி I

  28 x 5 = 140
 1. மேலாண்மைச் செயல்முறைகளை விரிவாக விளக்குக. 

 2. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் பல்வேறு குறைபாடுகளை விளக்குக.

 4. பல்வேறு வகையான நிதிச் சந்தைகளை விவரிக்க. 

 5. மூலதனச் சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவாதிக்க. 

 6. பணச்சந்தையின் ஆவணங்களை விவரி. 

 7. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை தன்மைகளை விவரி. 

 8. செபியின் பணிகளை விவரி.

 9. மனித வள மேலாண்மையின் மேலாண்மைப் பணிகளை விவரி. 

 10. புற வள ஆட்சேர்ப்பின் முக்கியத்துவத்தை விவரியுங்கள்.

 11. பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முக்கியமான நேர்காணலின் வகைகளை விளக்குக. 

 12. பணிவழி பயிற்சிக்கும், பணிவழியற்ற பயிற்சி முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 13. இன்றைய நவீன உலகில் சந்தையை மேம்படுத்துவதற்கு உமது பங்களிப்பு யாது? விளக்குக. 

 14. சந்தையிடுகை ஏன் சமுதாயத்திற்கும் மற்றும் தனி நிறுவனத்திற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது என்பதை விளக்குக?

 15. நவீன சந்தையிடுகையில் கையாளப்படும் நவீன சந்தையிடுதல் உத்திகளை விளக்கு. 

 16. நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் தேவைகள் யாவை?

 17. நுகர்வோரின் உரிமைகள் யாவை?

 18. மாநில ஆணையத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை விளக்குக. 

 19. வியாபாரத்தின் பரந்தச் சூழலின் பங்கு பற்றி விவாதிக்கவும். 

 20. தாராளமயமாக்கல் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகள் தீமைகள் பற்றி விளக்குக. 

 21. நிபந்தனை மற்றும் நம்புறுதிகளை வேறுபடுத்துக.

 22. மாற்றுமுறை ஆவணத்தின் எடுகோள்கள் யாவை?

 23. தொழில் முனைவோர் மற்றும் அகத்தொழில் முனைவோர் இவர்களை வேறுபடுத்துக.

 24. பணிசார் தொழில்முனைவோரின் தன்மையை விவரி. 

 25. நிறுமம் உருவாக்கத்தின் பல்வேறு படிநிலைகளை விவரி? 

 26. இயக்குனரின் பல்வேறு வகைகளை சுருக்கமாக கூறு. 

 27. இயக்குனரின் அதிகாரங்களை கூறுக.

 28. தீர்மானத்தின் வகைகளை விளக்கி தேவைப்படும் செயல்பாடுகளை தருக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் மாதிரி 5 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Sample 5 Mark Book Back Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment