" /> -->

மாதிரி 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 55

  பகுதி I

  11 x 5 = 55
 1. மேலாண்மை, நிர்வாகம் - ஒப்பிடுக.

 2. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளை விளக்குக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகள் யாவை?

 4. வைப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் அதன் இயல்புகளைக் கூறுக

 5. புறத்தோற்றமற்ற பத்திர கணக்கை தொடங்குவதற்கான படிநிலைகள் யாவை?

 6. மனித வள மேலாண்மையின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

 7. ஆட்சேர்ப்பின் முறையின் வளங்களை விவரிக்க.

 8. பணியமர்த்தலின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

 9. பயிற்சியின் நோக்கம் யாது? அல்லது பயிற்சியின் அவசியம் என்ன?

 10. சந்தையிடுகையாளரின் பணிகளை விளக்குக.

 11. சந்தையிடுகை பணிகளில் வசதிப் பணிகளை விளக்குக. (அல்லது) சந்தையிடுகை பணிகளின் துணைப் பணிகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் மாதிரி 5 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard Commerce Tamil Medium Sample 5 Mark Creative Questions (New Syllabus 2020)

Write your Comment