நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாத்தாள்

12th Standard 2019 TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. நிதிச் சந்தை வணிக நிறுவனங்களுக்கு _____ உதவுகிறது. 

  (a)

  நிதிகளை திரட்டுவதற்கு 

  (b)

  பணியாட்களை தேர்வு செய்வதற்கு 

  (c)

  விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கு 

  (d)

  நிதித் தேவையை குறைப்பதற்கு 

 2. முதல் நிலைச் சந்தை ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  இரண்டாம் நிலைச் சந்தை 

  (b)

  பணச் சந்தை 

  (c)

  புதிய வெளியீடுகளுக்கான சந்தை 

  (d)

  மறைமுக சந்தை 

 3. ஒரு இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பத்திரம் எத்தனை முறை விற்கப்படலாம்? 

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை 

  (b)

  இரண்டு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  பல முறை 

 4. 3 x 2 = 6
 5. நன்கு அமைக்கப்பட்ட துறைகளின் கூறுகள் யாவை? 

 6. நிதிச்சந்தை - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 7. கடன் சந்தை என்றால் என்ன? 

 8. 2 x 3 = 6
 9. நிதிச் சந்தையின் பொருள் வரைவிலக்கணத்தை தருக. 

 10. இரண்டாம் நிலைச்சந்தை - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 11. 2 x 5 = 10
 12. பல்வேறு வகையான நிதிச் சந்தைகளை விவரிக்க. 

 13. பல்வேறுபட்ட நிதிச்சார் சந்தையின் வகைகளை கூறி விளக்குக. 

*****************************************

Reviews & Comments about நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment