நிறுமச் சட்டம், 2013 - ஓர் அறிமுகம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தோற்றுவிப்பாளர் என்பவர் யார்?

 2. பங்கு என்றால் என்ன? 

 3. சாதாரணப் பங்கின் பொருள் தருக.

 4. முன்னுரிமைப் பங்குகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 5. பணியாளர் நலன் சாதாரணப் பங்குகள் (Sweat) என்றால் என்ன? 

 6. ஊக்கப் பங்குகள் என்றால் என்ன? 

 7. உரிமைப் பங்குகள் என்றால் என்ன? 

 8. பங்குச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? 

 9. பங்குரிமை ஆணை என்பதை வரையறு.

 10. கடன் பத்திரங்கள் என்றால் என்ன? 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - நிறுமச் சட்டம், 2013 - ஓர் அறிமுகம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Commerce - Companies Act, 2013 Two Marks Question Paper )

Write your Comment