தொழில் முனைவுக்கான அடிப்படைக்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தொழில் முனைவோரின் சிறப்பியல்புகள் இரண்டினை குறிப்பிடுக. 

 2. தொழில் முனைவோரின் மேலாண்மை பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 3. தொழில் முனைவோரின் தோற்றுவிப்பு பணிகளை குறிப்பிடுக. 

 4. அகதொழில் முனைவோர் இலக்கணம் தருக.

 5. மகளிர் தொழில் முனைவோர் சந்திக்கும் சிக்கல்களை எழுதுக. 

 6. தொழில் முனைவு என்றால் என்ன?

 7. செயல் முனைவோர்கள் என்பவர்கள் யார்?

 8. இந்திய மகளிர் தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு பற்றி கூறுக

 9. சந்தையிடுகையும் விற்பனையும் ஒன்றா? ஏன்?

 10. சந்தைக் கலவை என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - தொழில் முனைவுக்கான அடிப்படைக்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Commerce - Elements Of Entrepreneurship Two Marks Question Paper )

Write your Comment