பணியாளர் தேர்ந்தெடுத்தல் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. சரியான முறையிலான நபர்களை இலக்காகக் கொண்ட ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறை 

  (a)

  சரியான நபர்கள் 

  (b)

  சரியான நேரத்தில் 

  (c)

  சரியான செயல்களை செய்வதற்கு 

  (d)

  மேலே உள்ள அனைத்தும் 

 2. ஒரு உள்ளார்ந்த திறனை கண்டறிய கருவியாக செயல்படும் சோதனை அடையாளம் 

  (a)

  தகுதி பரிசோதனை 

  (b)

  மனப்பான்மை பரிசோதனை 

  (c)

  நிபுணத்துவம் பரிசோதனை 

  (d)

  உடல் பரிசோதனை 

 3. பொருத்தமற்ற வேட்பாளரை நீக்குவதற்கான செயல்முறை ____ அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  தேர்வு 

  (b)

  ஆட்சேர்ப்பு 

  (c)

  நேர்காணல் 

  (d)

  தூண்டுதல் 

 4. தேர்ந்தெடுத்தல் செயல்முறையானது 

  (a)

  விண்ணப்பதாரரின் இடவமைப்புக்கு உதவுகிறது 

  (b)

  விண்ணப்பதாரரின் தகுதியை தீர்மானிக்கிறது 

  (c)

  பணியாளரை பயிற்சிக்கு தயாராக்குதல் 

  (d)

  இவற்றில் எதுவும் இல்லை 

 5. முதலில் வேலை, அடுத்து மனிதர் என்பது ஒரு ____ கோட்பாடு. 

  (a)

  சோதனை 

  (b)

  நேர்காணல் 

  (c)

  பயிற்சி 

  (d)

  பணியமர்த்தல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. நுண்ணறிவு பரிசோதனை என்றால் என்ன? 

 8. சோதனை குறித்து நீவீர் அறிவது யாது?

 9. பணியமர்த்தல் என்றால் என்ன? 

 10. 3 x 3 = 9
 11. தேர்வுச் சோதனையின் வகைகள் யாவை?

 12. அடைவுச் சோதனை குறித்து நீவீர் அறிவது யாது? 

 13. ஒரு பணியாளரின் மருத்துவப் பரிசோதனை ஏன் அவசியமாகிறது? 

 14. 2 x 5 = 10
 15. பல்வேறு வகையான சோதனைகள் சுருக்கமாக விளக்குக.

 16. பணியமர்த்தல் கொள்கைகளை விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - பணியாளர் தேர்ந்தெடுத்தல் Book Back Questions ( 12th Commerce - Employee Selection Process Book Back Questions )

Write your Comment