" /> -->

சுற்றுச் சூழல் காரணிகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. VUCA ______, _______, ______, ________.

  (a)

  மதிப்பு நிச்சயமின்மை சிக்கலானது தெளிவில்லாதது 

  (b)

  மதிப்பு தவிர்க்க இயலாதது நிறும மற்றும் அதிகாரம் 

  (c)

  மாற்றம் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது நிறுமம் ஏலம் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 2. ஒரு நிறுவனத்திற்குள் உள்ள காரணிகள் _______ சூழல் ஆகும். 

  (a)

  அக சிந்தனையாளர் 

  (b)

  புற நோக்கியான் 

  (c)

  சக மனிதர்கள் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 3. வணிகத்தின் பரந்த சூழல் ஒரு ______ காரணியாகும்.

  (a)

  கட்டுப்படுத்த முடியாது 

  (b)

  கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது 

  (c)

  சமாளிக்க கூடியது 

  (d)

  சமாளிக்க முடியாதது 

 4. இரண்டு முக்கிய வாணிபச் சூழல்கள் _______ மற்றும் ______ ஆகும். 

  (a)

  அகம் மற்றும் புறம் 

  (b)

  உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம் 

  (c)

  நல்லது மற்றும் கெட்டது 

  (d)

  அனுமதிக்கத்தக்கது மற்றும் அனுமதிக்கமுடியாதது 

 5. ______ சூழலில் வானிலை மற்றும் காலநிலை நிலைமைகள் உள்ளன. 

  (a)

  நுண்தன்மை கொண்டது 

  (b)

  பேரியல் தன்மை கொண்டது 

  (c)

  குறைந்தபட்சமானது 

  (d)

  அதிகபட்சமானது 

 6. 3 x 2 = 6
 7. பெருநிறுவன நிர்வாகத்தின் பொருள் என்ன? 

 8. VUCA -ஐ விவரி. 

 9. கலப்பு பொருளாதாரம் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி குழுவின் செயல்பாடுகள் யாவை? 

 12. எதிர்கால வாணிபச்சூழலைப்பற்றி குறிப்பு வரைக. 

 13. தொழில்நுட்ப சூழலை விளக்குக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. வணிகத்தின் பொருளாதார மற்றும் சமூக கலாச்சார சூழலை விளக்குக.

 16. வியாபாரத்தின் நுண்ணிய சூழல் காரணிகளை விளக்கு. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - சுற்றுச் சூழல் காரணிகள் Book Back Questions ( 12th Commerce - Environmental Factors Book Back Questions )

Write your Comment