மேலாண்மை செயல்பாடுகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 31
  7 x 3 = 21
 1. குறிப்பு வரைக:
  i) ஒழுங்கமைத்தல்
  ii) பணிக்கமர்த்துதல்

 2. இயக்குதலின் முக்கியத்துவம் என்ன?

 3. முடிவெடுத்தல் முக்கியமென்று நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீர்கள்?

 4. தொடர்புபடுத்துதல் செயல்பாட்டின் பங்கு யாது?

 5. செயலூக்கமளித்தலின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

 6. மேலாண்மையின் முக்கிய செயல்பாடுகள் யாவை?

 7. "மாற்றம்" - வியாபார உலகின் மந்திரச் சொல் - விளக்குக.

 8. 2 x 5 = 10
 9. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

 10. மேலாண்மையின் துணை செயல்பாடுகளை விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மேலாண்மை செயல்பாடுகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Functions Of Management Three and Five Marks Questions )

Write your Comment