" /> -->

மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. மனித வளம் என்பது ஒரு ____________ சொத்து. 

  (a)

  கண்ணுக்கு புலனாகும்

  (b)

  கண்ணுக்கு புலனாகா

  (c)

  நி்லையான 

  (d)

  நடப்பு 

 2. மனித வள மேலாண்மை என்பது ___________ மற்றும் ___________ ஆகும்.

  (a)

  அறிவியல் மற்றும் கலை 

  (b)

  கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை 

  (c)

  வரலாறு மற்றும் புவியியல்

  (d)

  மேலே குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் இல்லை 

 3. திட்டமிடல் என்பது ___________ செயல்பாடு ஆகும். 

  (a)

  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 

  (b)

  பரவலான / ஊடுருவலான

  (c)

  அ மற்றும் ஆ இரண்டும்

  (d)

  மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை

 4. மனித வள மேலாண்மை ____________ உறவினை  நிர்ணயிக்கிறது.

  (a)

  அக, புற

  (b)

  முதலாளி, தொழிலாளி 

  (c)

  உரி்மையாளர், வேலைக்காரன் 

  (d)

  முதல்வர், முகவர் 

 5. பணியாளர் சுழற்சி வீதம் என்பது நிறுவனத்தில் பணியாளர்களின் நி்லை __________பொழுது ஏற்படுகி்றது. 

  (a)

  நிறுவனத்திற்குள் உள்ளே வரும்

  (b)

  நிறுவனத்தை விட்டு வெளியே செல்லும் 

  (c)

  சம்பளம் பிரச்சனையின் 

  (d)

  மேலே குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் இல்லை 

 6. 3 x 2 = 6
 7. மனித வளத்தின் பொருள் தருக.

 8. மனித வளத்தின் பண்புகளில் ஏதெனும் இரண்டை குறிப்பிடுக. 

 9. மனித வள மேலாண்மையின் பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 10. 3 x 3 = 9
 11. மனித வள மேலாண்மையின் வரைவிலக்கணம் தருக. 

 12. மனித வளங்களின் இயல்புகள் யாவை? 

 13. மனித வள மேலாண்மையின் பணிகளை கூறுக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. மனித வளத்தின் தனிப்பட்ட அம்சங்களை விளக்குக. 

 16. மனித வள மேலாண்மையின் செயல்பாட்டு பணிகளை விவாதிக்கவும். 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள் Book Back Questions ( 12th Commerce - Human Resource Management Book Back Questions )

Write your Comment