" /> -->

மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மனித வளத்தின் பொருள் தருக.

 2. மனித வள மேலாண்மை என்றால் என்ன? 

 3. மனித வள மேலாண்மையின் இயல்புகளில் ஏதெனும் இரண்டு கூறுக. 

 4. மனித வளத்தின் பண்புகளில் ஏதெனும் இரண்டை குறிப்பிடுக. 

 5. மனித வள மேலாண்மையின் பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 6. மனித வளத்தின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 7. மனித வள மேலாண்மை உள்ளடக்கியது எது?

 8. மனித மேலாண்மை என்பது கண்ணுக்குப் புலப் படுமா? அது ஏன்?

 9. மனித வளத்தை நிர்வகிப்பதற்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுவது எது?

 10. எவ்வாறு ஊழியர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும்?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Human Resource Management Two Marks Questions )

Write your Comment