குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. குறியிலக்கு மேலாண்மைக்கு வரைவிலக்கணம் தருக.

 2. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் குறிக்கோள்கள் என்ன?

 3. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் பொருளை எடுத்துக்கூறுக.

 4. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் ஏதேனும் இரண்டு நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

 5. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் (KRA) என்பது என்ன?

 6. முக்கிய முடிவு பகுதிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 7. யாரால் குறிக்கோள்களை மறு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது?

 8. எதன் அடிப்படையில் குறிக்கோள்கள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன?

 9. எவ்வாறு கீழ்நிலை ஊழியர்களின் குறிக்கோள் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

 10. ஏன் ஒரு அமைப்பின் குறிக்கோள்களை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும்?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Management By Objectives And Management By Exception Two Marks Questions )

Write your Comment