குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:20:00 Hrs
Total Marks : 20
  11 x 1 = 11
 1.  ________ முறை தனிப்பட்ட வலிமை மற்றும் பொறுப்பிற்கு முழு வடிவம் கொடுக்கிறது. 

  (a)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (d)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

 2. குறியிலக்கு மேலாண்மை செயற்முறையின் முதல் நிலை எது? 

  (a)

  முக்கிய முடிவு பகுதியை நிர்ணயிப்பது 

  (b)

  நடவடிக்கைகளை மதிப்பீடு செய்வது 

  (c)

  குறிக்கோள்களுடன் வளங்களைப் பொருத்துவது 

  (d)

  அமைப்பின் குறிக்கோள்களை வரையறுப்பது 

 3. முக்கியமான சிக்கல்களைக் கண்டறிவதன் மூலம், வாய்ப்புகளையும் அச்சுறுத்தல்களையும் மேலாண்மை எச்சரிக்கையாக வைத்திருக்க ________ உதவுகிறது. 

  (a)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (d)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

 4.  _________ உதவியால் அதிகாரப் பகிர்வு எளிதாகச் செய்யப்படுகிறது.

  (a)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

  (d)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

 5. குறியிலக்கு மேலாண்மையானது _________ என்பவரால் அமெரிக்காவில் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது.

  (a)

  ஜார்ஜ் ஓடியோர்ன்

  (b)

  பேராசிரியர் ரெட்டின்

  (c)

  ஹென்றி போயல்

  (d)

  பீட்டர் டிரக்கர்

 6. சமுதாய குறிக்கோள்களுடன், அமைப்பின் குறிக்கோள்களை தொடர்புபடுத்துவது _________.

  (a)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை

  (b)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை

  (c)

  வணிக மேலாண்மை

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 7. குறிக்கோள்களை அடைவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால முடிவில், _________ மற்றும் _________ இடையே கலந்துரையாடல் நடைபெற வேண்டும். 

  (a)

  உயர்நிலை ஊழியர்கள்

  (b)

  கீழ்நிலை ஊழியர்கள்

  (c)

  இரண்டும்

  (d)

  பணியாளர்கள்

 8.  _________ என்பது நெறிமுறையிலிருந்து விலகிப்போகும் நிகழ்வுகளை அடையாளம் காண்பதாகும்.

  (a)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை

  (b)

  வணிக மேலாண்மை

  (c)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 9. விதிவிலக்கு மேலாண்மை முடிவுகளை நிர்ணயிக்கும் சிறந்த _________ விளங்குகிறது.

  (a)

  குறிக்கோளாக

  (b)

  இலக்குகளாக

  (c)

  திறவுகோலாக

  (d)

  அளவுகோலாக

 10. குறியிலக்கு மேலாண்மை _________ அளவுகோல்களை வழங்குகிறது.

  (a)

  குறிக்கோள்

  (b)

  செயல்முறை

  (c)

  குறிக்கோள் மற்றும் செயல்முறை

  (d)

  செயல்திறன்

 11. உயர்நிலை ஊழியர்கள் மற்றும் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் சந்திக்கும் வகையில் _________ கூட்டம் நடத்த வேண்டும்.

  (a)

  மறு ஆய்வு

  (b)

  கால வாரியான

  (c)

  சிறப்பு

  (d)

  அரசு

 12. 5 x 1 = 5
 13. _________ என்பது ஒரு நிர்வாக முறையாகும்.

  ()

  குறியிலக்கு மேலாண்மை

 14. குறியிலக்கு மேலாண்மை அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அணுகுமுறைகளை மாற்றி _________ அடையச் செய்கிறது.

  ()

  இலக்கை

 15. _________ மேலாளர்களின் நேரத்தை சேமிக்கிறது.

  ()

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை

 16. _________ என்பது மாறும் உலகத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

  ()

  அமைப்பு

 17. விதிவிலக்கு மேலாண்மை _________ பயன்பாடு மற்றும் _________ பயன்பாட்டைக் கொண்டது.

  ()

  பொது வணிகம், வணிக நுண்ணறிவுப்

 18. 4 x 1 = 4
 19. குறியிலக்கு மேலாண்மை

 20. (1)

  ஒரு நிர்வாக முறை

 21. விதிவிலக்கு மேலாண்மை

 22. (2)

  மாறும் உலகத்தின் ஒரு பகுதி

 23. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள்

 24. (3)

  முன்னுரிமை அடிப்படை

 25. அமைப்பு

 26. (4)

  பொது வணிகப் பயன்பாடு

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Commerce Management By Objectives (MBO) and Management By Exception (MBE) One Marks Model Question Paper )

Write your Comment