" /> -->

சந்தையிடுகை மற்றும் சந்தையிடுகையின் கலவை Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. சந்தையிடுகை முறையின் ஆரம்ப நிலை 

  (a)

  முற்றுரிமை முறை 

  (b)

  பணத்திற்கு மாற்றுதல் 

  (c)

  பண்டமாற்று முறை 

  (d)

  தற்சார்பு உற்பத்தி 

 2. சந்தையில் உயர் நிலையில் இருப்பவர் யார்? 

  (a)

  வாடிக்கையாளர் 

  (b)

  விற்பனையாளர் 

  (c)

  மொத்த விற்பனையாளர் 

  (d)

  சில்லறை விற்பனையாளர் 

 3. கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூறுகளில் சந்தையிடுகை கலவைக்கு தொடர்பு இல்லாத ஒரு கூறு எது? 

  (a)

  இடக் கூறு 

  (b)

  பொருள் கூறு 

  (c)

  திட்டக்கூறு 

  (d)

  விலை கூறு 

 4. சந்தையிடுகை கலவை என்பது சந்தையிடுகை திட்டமிடல் மூலம் நிறுவனத்தின் குறிக்கோள் ______ தேவை மற்றும் மன நிறைவு மூலம் லாபம் பெறுகிறது. 

  (a)

  மொத்த விற்பனையாளர் 

  (b)

  சில்லறை விற்பனையாளர் 

  (c)

  நுகர்வோர் 

  (d)

  விற்பனையாளர் 

 5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கண்ணுக்கு புலப்படாத பொருள் எது? 

  (a)

  கல்வி 

  (b)

  கைபேசி 

  (c)

  ஆடைகள் 

  (d)

  வாகனங்கள் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. சந்தையிடுகை கலவையின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 8. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலையை பாதிக்கும் அக காரணிகள் இரண்டினைத் தருக.

 9. பண்டம் / பொருள் வரையறு.

 10. 3 x 3 = 9
 11. சந்தையிடுகையின் நோக்கங்கள் யாவை?

 12. பொருளின் விலையை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 13. சந்தையிடுகை கலவை என்பது பற்றி நீவீர் அறிவது யாது? ஏதேனும் இரண்டு கூறுகளை விளக்கவும்.

 14. 2 x 5 = 10
 15. சந்தை என்ற சொல்லை விளக்குக.

 16. பண்டக காப்பாளரின் நன்மைகளில் இரண்டினை குறிப்பிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - சந்தையிடுகை மற்றும் சந்தையிடுகையின் கலவை Book Back Questions ( 12th Commerce - Marketing And Marketing Mix Book Back Questions )

Write your Comment