" /> -->

ஆட்சேர்ப்பு முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 22
  11 x 2 = 22
 1. ஆட்சேர்ப்பின் பொருள் தருக.

 2. பதவி உயர்வு என்றால் என்ன? 

 3. அக வள ஆட்சேர்ப்பின் ஏதெனும் இரண்டு நன்மைகளை கூறுக. 

 4. வளாக ஆட்சேர்ப்பின் அம்சங்களில் ஏதெனும் இரண்டை குறிப்பிடுக.

 5. புற வள ஆட்சேர்ப்பின் நன்மைகளை பட்டியலிடுங்கள்.

 6. ஆட்சேர்ப்பின் பொருள் தருக.

 7. பதவி உயர்வு என்றால் என்ன?

 8. ஒரு நிறுவனம் தமக்கு தேவையான பணியாளர்களை எந்த வழிகளில் தேர்வு செய்யலாம்?

 9. பதவி இறக்கம் என்றால் என்ன?

 10. தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகவரின் பணி யாது?

 11. பழைய பணியாளர்களை திருப்திப்படுத்துவது எப்படி?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - ஆட்சேர்ப்பு முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Recruitment Methods Two Marks Questions )

Write your Comment