" /> -->

இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றகங்களின் வாரியம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 24
  12 x 2 = 24
 1. செபி பற்றிய சிறுகுறிப்பு வரைக .

 2. செபியின் இரண்டு நோக்கங்களை எழுதுக

 3. புறத்தோற்றமற்ற  பத்திர கணக்கு என்றால் என்ன ?

 4. செபியின் தலைமையகம் பற்றி குறிப்பிடுக. 

 5. பல்வேறு அடையாள ஆதாரங்கள் யாவை?

 6. செபியின் மூன்று முக்கிய செயல்பாடுகள் யாவை?

 7. செபி என்பது யாது?

 8. செபி இந்தியாவில் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது?

 9. செபியின் நிவாக உறுப்பினர்கள் யாவர்?

 10. புறத்தோற்றமற்ற கணக்கை வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் நாம் எதை பெற முடியும்?

 11. செபியின் அமைப்பு உறுப்பினர்கள் கூறு?

 12. முகவரிச் சான்று ஆதாரங்களை கூறுக?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றகங்களின் வாரியம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Securities Exchange Board Of India Two Marks Questions )

Write your Comment