" /> -->

பங்கு மாற்றகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. பங்குச் சந்தையின் குறைபாடுகளை விவரி. 

 2. காளை மற்றும் கரடி - விளக்குக. 

 3. மான் மற்றும் முடவாத்து - விளக்குக.

 4. தேசிய பங்குச் சந்தை முறை (NSMS) பற்றி விளக்குக. 

 5. தேசிய பங்குச் சந்தை விளக்குக. 

 6. 5 x 5 = 25
 7. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை பணிகளை விவரி. 

 8. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை தன்மைகளை விவரி. 

 9. பங்குச் சந்தையின் பயன்களை விவரி. 

 10. பங்குச் சந்தை - பொருட்கள் பரிமாற்றகம் வேறுபாடு காண்.

 11. லம்பார்டு தெரு மற்றும் வால் தெரு - விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - பங்கு மாற்றகம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Stock Exchange Three and Five Marks Questions )

Write your Comment