" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. மேலாண்மைச் செயல்முறைகளை விரிவாக விளக்குக. 

 2. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

 3. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் பல்வேறு குறைபாடுகளை விளக்குக.

 4. நிதிச் சந்தையின் பணிகள் யாவை? 

 5. நிதிச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகளை விவரிக்க. 

 6. பணச்சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவரி. 

 7. ஏதேனும் ஐந்து பங்குச் சந்தை தன்மைகளை விவரி. 

 8. புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்களின் நன்மைகளை விவரி.

 9. மனித வளத்தின் தனிப்பட்ட அம்சங்களை விளக்குக. 

 10. மனித வள மேலாண்மையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Commerce - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment