" /> -->

மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881 Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. எது கொணர்பவர் பத்திரமாக இருக்க முடியாது?

  (a)

  காசோலை 

  (b)

  மேற்கூறிய ஏதும் அல்ல 

  (c)

  கடனுறுதிச்சீட்டு 

  (d)

  மாற்றுச் சீட்டு 

 2. எந்த கீறல் மாற்றுமுறைத் தன்மையை தடுக்கிறது 

  (a)

  செலாவணித்தன்மை தடுக்கும் கீறல் 

  (b)

  பெறுபவர் கணக்கு மட்டும் என்ற கீறல் 

  (c)

  பொதுக்கீறல் 

  (d)

  சிறப்பு கீறல் 

 3. எந்த வகை மேலெழுத்து மேலெழுதுபவரை மாற்றுமுறை ஆவண மறுப்பினால் எழும் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கின்றது.

  (a)

  தடைப்படுத்துதல் 

  (b)

  பொறுப்புதவிர் 

  (c)

  கடமைதவிர் 

  (d)

  நிபந்தனை 

 4. எத்தனை மாதங்களுக்கு பின் காசோலை காலாவதியாகிறது?

  (a)

  3 மாதங்கள் 

  (b)

  4 மாதங்கள் 

  (c)

  5 மாதங்கள் 

  (d)

  1 மாதங்கள் 

 5. எது சரக்கு உரிமை ஆவணம் அல்ல? 

  (a)

  லாரி ரசீது 

  (b)

  வான் ஊர்தி ரசீது 

  (c)

  ரயில் ரசீது 

  (d)

  கிடாப்பு 

 6. 3 x 2 = 6
 7. மாற்றுச்சீட்டு வரையறு. 

 8. கடனுறுதிச் சீட்டின் சிறப்பு இயல்புகளில் மூன்றினை குறிப்பிடுக. 

 9. மேலெழுதுதல் வரையறு 

 10. 3 x 3 = 9
 11. மாற்றுச்சீட்டின் சிறப்பு இயல்புகளை கூறுக. 

 12. மாற்றுச் சீட்டு மற்றும் கடனுறுதிச்சீட்டு வேறுபடுத்துக. 

 13. இரண்டு வகை கீறல்களை விவரி. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. செல்தகு மேலெழுத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளை கூறுக. 

 16. பல்வேறு மேலெழுத்திடும் முறையின் பிரிவுகளை விவரிக்க. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881 Book Back Questions ( 12th Commerce - The Negotiable Instruments Act, 1881 Book Back Questions )

Write your Comment