மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881 இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மாற்றுமுறை ஆவணம் என்றால் என்ன? 

 2. மாற்றுச்சீட்டு வரையறு. 

 3. கடனுறுதிச் சீட்டின் சிறப்பு இயல்புகளில் மூன்றினை குறிப்பிடுக. 

 4. காசோலை என்றால் என்ன? 

 5. மேலெழுதுதல் வரையறு 

 6. சரக்குகளை பெறுவதற்காக மாற்றுச்சீட்டு தயாரிக்கலாமா? ஏன்?

 7. காசோலையை பென்சிலால் எழுதலாமா? ஏன்?

 8. காசோலையில் வேண்டுகோள் விடுக்கக் கூடிய சொற்கள் இடம் பெறலாமா?

 9. எப்பொழுது காசோலையில் கேட்டவுடன் தரவேண்டும் என்ற கட்டளை தேவை இல்லாதது?

 10. கொணர்பவர் காசோலை என்றால் என்ன?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - மாற்றுமுறை ஆவணச்சட்டம் 1881 இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Commerce - The Negotiable Instruments Act, 1881 Two Marks Question Paper )

Write your Comment