" /> -->

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. நிதிச் சந்தை வணிக நிறுவனங்களுக்கு _____ உதவுகிறது. 

  (a)

  நிதிகளை திரட்டுவதற்கு 

  (b)

  பணியாட்களை தேர்வு செய்வதற்கு 

  (c)

  விற்பனையை அதிகரிப்பதற்கு 

  (d)

  நிதித் தேவையை குறைப்பதற்கு 

 2. மூலதனச் சந்தை என்பது ________ க்கான ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  குறுகிய கால நிதி 

  (b)

  நடுத்தர கால நிதி 

  (c)

  நீண்ட கால நிதி 

  (d)

  குறுகிய கால நிதி 

 3. முதல் நிலைச் சந்தை ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  இரண்டாம் நிலைச் சந்தை 

  (b)

  பணச் சந்தை 

  (c)

  புதிய வெளியீடுகளுக்கான சந்தை 

  (d)

  மறைமுக சந்தை 

 4. உடனடிச் சந்தை என்பது நிதிக் கருவிகளை விநியோகம் செய்வதும் மற்றும் ரொக்கம் செலுத்துவதும் ______ நடைபெறும் ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  உடனடியாக 

  (b)

  எதிர்காலத்தில் 

  (c)

  நிலையானது 

  (d)

  ஒரு மாதத்திற்குப் பின்னர் 

 5. ஒரு இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பத்திரம் எத்தனை முறை விற்கப்படலாம்? 

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை 

  (b)

  இரண்டு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  பல முறை 

 6. நிதிச் சந்தைகள் புதிய சேமிப்பு ஓட்டம் மூலம் ஒரு நாட்டின் ________ உருவாக்கத்திற்கு உதவுகிறது

  (a)

  பொருளாதார

  (b)

  மூலதன

  (c)

  நிதி

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை

 7. நிதிச் சந்தைகள் கடன் வாங்குபவர்களின் உபரி நிதியை முதலீடு செய்வதன் மூலம் ______ முடிகிறது

  (a)

  இலாபம்

  (b)

  பங்காதாயம்

  (c)

  ஆதாயம்

  (d)

  மூலதனம்

 8. இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் பத்திரங்கள் எத்தனை முறை விற்கப்படும்?

  (a)

  முதலீட்டாளர்கள்

  (b)

  தரகர்கள்

  (c)

  நிறுமங்கள்

  (d)

  ஒப்புறுதியாளர்கள்

 9. இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் பத்திரங்கள் எத்தனை முறை விற்கப்படும்?

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை

  (b)

  பல முறை

  (c)

  நூறு முறை

  (d)

  ஆயிரம் முறை

 10. இந்திய நிதி முறையில் அமைப்புசாரா நிறுவனம் _______

  (a)

  நிதிச் சந்தை

  (b)

  நாட்டுப்புற வங்கிகள்

  (c)

  நிதி நிறுவனங்கள்

  (d)

  நிதிசார் சேவைகள்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் Unit 4 நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Commerce Unit 4 Introduction Financial Markets One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment