" /> -->

தொகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 16
  16 x 1 = 16
 1. \(\int _{ 0 }^{ \frac { 2 }{ 3 } }{ \frac { dx }{ \sqrt { { 4-9x }^{ 2 } } } } \) இன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac { \pi }{ 6 } \)

  (b)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { \pi }{ 4 } \)

  (d)

  \(\pi \)

 2. \(\int _{ -1 }^{ 2 }{ \left| x \right| dx } \) இன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { 3 }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { 5 }{ 2 } \)

  (d)

  \(\frac { 7 }{ 2 } \)

 3. ஒவ்வொரு n∈Z -க்கும் \(\int _{ 0 }^{ \pi }{ { e }^{ { cos }x^{ 2 } }{ cos }^{ 3 }[(2n+1)x]dx } \) இன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (b)

  \(\pi \)

  (c)

  0

  (d)

  2

 4. \(\int _{ \frac { \pi }{ 2 } \\ }^{ \frac { \pi }{ 2 } \\ }{ { sin }^{ 2 }xcosxdx } \) இன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 3 }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (c)

  0

  (d)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

 5. \(\int _{ -4 }^{ 4 }{ { tan }^{ -1 }\left( \frac { { x }^{ 2 } }{ { x }^{ 4 }+1 } \right) + } { tan }^{ -1 }\left( \frac { { x }^{ 4 }+1 }{ { x }^{ 2 } } \right) dx\) இன் மதிப்பு.

  (a)

  \(\pi \)

  (b)

  \(2\pi \)

  (c)

  \(3\pi \)

  (d)

  \(4\pi \)

 6. \(\int _{ \frac { \pi }{ 4 } }^{ \frac { \pi }{ 4 } }{ \left( \frac { { 2x }^{ 7 }-{ 3x }^{ 5 }+{ 7x }^{ 3 }-x+1 }{ { cos }^{ 2 }x } \right) } \) dx இன் மதிப்பு

  (a)

  4

  (b)

  3

  (c)

  2

  (d)

  0

 7. \(f(x)=\int _{ 0 }^{ x }{ tcostdt } \\ \)எனில் \(\frac { df }{ dx } =\)

  (a)

  cos x − x sin x

  (b)

  sin x + x cos x

  (c)

  x cos x

  (d)

  x sin x

 8. y2 = 4x என்ற பரவளையத்திற்கும் அதன் செவ்வகலத்திற்கும் இடையே பரப்பானது

  (a)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 4 }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { 8 }{ 3 } \)

  (d)

  \(\frac { 5 }{ 3 } \)

 9. \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ x(1-x)\quad dx } \) இன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 11000 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 10100 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 10010 } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 10001} \)

 10. \(\int _{ 0 }^{ x }{ \frac { dx }{ { 1+5 }^{ cosx } } } \) இன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (b)

  \(\pi \)

  (c)

  \(\frac { 3\pi }{ 2 } \)

  (d)

  \(2\pi \)

 11. If \(\frac { \Gamma (n+2) }{ \Gamma (n) } =90\) எனில் n இன் மதிப்பு

  (a)

  10

  (b)

  5

  (c)

  8

  (d)

  9

 12. \(\int _{ 0 }^{ \frac { \pi }{ 6 } }{ { cos }^{ 3 }\quad 3x\quad dx } \\ \) இன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 2 }{ 9 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 9 } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

 13. \(\int _{ 0 }^{ x }{ { sin }^{ 4 }\quad x\quad dx } \) இன் மதிப்பு.

  (a)

  \(\frac { 3\pi }{ 10 } \)

  (b)

  \(\frac { 3\pi }{ 8 } \)

  (c)

  \(\frac { 3\pi }{ 4 } \)

  (d)

  \(\frac { 3\pi }{ 2 } \)

 14. \(\int _{ 0 }^{ \infty }{ { e }^{ -3x }{ x }^{ 2 } } dx\) இன் மதிப்பு  

  (a)

  \(\frac { 7 }{ 27 } \\ \)

  (b)

  \(\frac { 5 }{ 27 } \\ \)

  (c)

  \(\frac { 4 }{ 27 } \\ \)

  (d)

  \(\frac { 2 }{ 27 } \\ \)

 15. \(\int _{ \alpha }^{ \alpha }{ \frac { 1 }{ { 4+x }^{ 2 } } dx=\frac { \pi }{ 8 } } \) எனில் a இன் மதிப்பு 

  (a)

  4

  (b)

  1

  (c)

  3

  (d)

  2

 16. y2 = x(a - x) என்ற வளைவரையில் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவு

  (a)

  \({ \pi a }^{ 3 }\)

  (b)

  \(\frac { { \pi a }^{ 3 } }{ 4 } \)

  (c)

  \(\frac { { \pi a }^{ 3 } }{ 5 } \)

  (d)

  \(\frac { { \pi a }^{ 3 } }{ 6 } \)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம்  - தொகை நுண்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th Maths - Applications of Integration One Mark Question with Answer )

Write your Comment