" /> -->

கலப்பு எண்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. (1 + i) (1 + i2) (1 + i3) (1 + i4) - ன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  i

 2. a = 1 + i எனில், a2 =

  (a)

  1 - i 

  (b)

  2i 

  (c)

  (1 + i)(1 - i)

  (d)

  i - 1

 3. z = \(\frac { 1 }{ { (2+3i) }^{ 2 } } \) எனில், |z| = 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 13 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 5 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 12} \)

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை

 4. \(x+iy=\frac { 3+5i }{ 7-6i } \) எனில், y =

  (a)

  \(\frac {9}{85}\)

  (b)

  -\(\frac {9}{85}\)

  (c)

  \(\frac {53}{85}\)

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை

 5. \(\frac 1 {i}\) - ன் வீச்சு

  (a)

  0

  (b)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  -\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (d)

  π

 6. 5 x 2 = 10
 7. கலப்பெண்கள் i25 - ன் மாட்டு மதிப்பு காண்க 

 8. 1, ω, ω2 ஒன்றின் மூன்றாம் படி மூலங்கள் எனில் (1 + ω2)3 - (1 + ω)3 = 0 எனக்காட்டுக

 9. -2 - ன் வீச்சு காண்க

 10. (1 + 3i)3 - ன் மட்டு மதிப்பு காண்க

 11. 3x + (2x - 3y)i = 6 + 3i9 எனில் x மற்றும் y - ன் மெய் மதிப்புகளை காண்க.

 12. 5 x 3 = 15
 13. x + iy லிருந்து கலப்பெண்கள் 2 + i மற்றும் 1 - 2i சமதூரத்தில் உள்ளன எனில் x + 3y = 0 எனக் காட்டுக.

 14. Re\(\left( \frac { z+1 }{ z-1 } \right) \) = 0 எனில் z -ன் நியமப்பாதை காண்க. இங்கு z = x + iy

 15. |3z - 5| = 3 lz + 1| இங்கு z = x + iy எனில் z - ன் நியமப்பாதை காண்க.

 16. Re\((\frac { \bar { z } +1 }{ \bar { z } -1 } )\) = 0 எனில் z -ன் நியமப்பாதை காண்க.

 17. \(\frac { { (a+i) }^{ 2 } }{ 2a-i } \) = p + iq எனில், \({ p }^{ 2 }+{ q }^{ 2 }=\frac { { (a+i) }^{ 2 } }{ { 4a }^{ 2 }-i } \) எனக்காட்டுக

 18. 4 x 5 = 20
 19. \({ \left( \frac { i+\sqrt { 3 } }{ -i+\sqrt { 3 } } \right) }^{ 2\omega }+{ \left( \frac { i-\sqrt { 3 } }{ i+\sqrt { 3 } } \right) }^{ 2\omega }=-1\) எனக்கட்டுக

 20. சரிபார்க்க
  (i) 2 arg (-1) ≠ arg(-1)2

 21. \({ (2-2i) }^{ \frac { 1 }{ 3 } }\) - ன் எல்லா மூலங்கள் மற்றும் அவற்றின் பெருக்கல் பலனை காண்க

 22. வட்டத்தின் ஆரம் மற்றும் மையம் காண்க. z\(​​\bar { z } \) - (2 + 3i) z - (2 - 3i) \(​​\bar { z } \) + 9 = 0 இங்கு z ஒரு கலப்பெண் என்க

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம் - கலப்பு எண்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Maths - Complex Numbers Model Question Paper )

Write your Comment