" /> -->

வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. ஒரு வட்ட வடிவ வார்ப்பின் ஆரம் 10 செமீ. ஆரத்தின் அளவில் தோராயமாக 0.02 செமீ பிழை உள்ளது எனில் அதன் பரப்பில் ஏற்படும் தோராய சதவீதப் பிழையைக் காண்க.

  (a)

  0.2%

  (b)

  0.4%

  (c)

  0.04%

  (d)

  0.08%

 2. u(x,y) = ex2+y2 , எனில் \(\frac { \partial u }{ \partial x } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  ex2 + y2

  (b)

  2xu

  (c)

  x2u

  (d)

  y2u

 3. w(x,y) = xy, x >0 எனில் \( \frac { \partial w }{ \partial x } \) ன் மதிப்பு

  (a)

  xy log x

  (b)

  y log x

  (c)

  yxy-1

  (d)

  x log y

 4. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 4 செமீ மற்றும் அதன் பிழை 0.1 செமீ எனில் கன அளவு கணக்கீட்டில் ஏற்படும் பிழை

  (a)

  0.4 கன செமீ

  (b)

  0.45 கன செமீ

  (c)

  2 கன செமீ

  (d)

  4.8 கன செமீ

 5. f(x) = \(\frac { x }{ x+1 } \), எனில் அதன் வகையீடு

  (a)

  \(\frac { -1 }{ { \left( x+1 \right) }^{ 2 } } dx\)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ { \left( x+1 \right) }^{ 2 } } dx\)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ x+1 } dx\)

  (d)

  \(\frac { -1 }{ x+1 } dx\)

 6. சார்பு g(x) = cos x -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு x = \(\frac { \pi }{ 2 } \) இல்

  (a)

  x+\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (b)

  -x+\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  x-\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (d)

  -x-\(\frac { \pi }{ 2 } \)

 7. f (x, y, z) = xy + yz + zx , எனில் fx -fz − -ன் மதிப்பு

  (a)

  z − x

  (b)

  y − z

  (c)

  x − z

  (d)

  y − x

 8. 8 x 2 = 16
 9. f (x) = \(\sqrt [ 3 ]{ x } \) என்க. x = 27இல் நேரியல் தோராய மதிப்பைக் காண்க. நேரியல் தோராய மதிப்பை பயன்படுத்தி \(\sqrt [ 3 ]{ 27.2 } \)ன் மதிப்பைக் காண்க.

 10. பின்வரும் சார்புகளுக்கு, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் நேரியல் தோராய மதிப்பைக் காண்க
  h (x) = \(\frac { x }{ x+1 } \) , x0 = 1

 11. ஒரு வட்ட வடிவ தகட்டின் ஆரம் 12.65 செமீ-க்குப் பதிலாக 12.5 செமீ என அளக்கப்படுகின்றது எனில் அதன் பரப்பு கணக்கிடுவதில் பின்வருவனவற்றை காண்க:
  (i) தனிப்பிழை

 12. பனிக்கட்டியிலான ஒரு கோளத்தின் ஆரம் 10 செமீ. அதன் ஆரம் 10 செமீலிருந்து 9.8 செமீ-ஆக குறைகின்றது. பின்வருவனவற்றின் தோராய மதிப்பினைக் காண்க:
  (ii) வளைபரப்பில் ஏற்படும் மாற்றம்

 13. பின்வரும் சார்புகளுக்கு வகையீடு dy காண்க
  (iii) y = ex2-5x+7 cos(x2-1)

 14. புதிதாக உருவாக்கப்ப ட்ட ஒரு நகரத்தின் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையின் (ஆயிரங்களில்) அதிகரிப்பு V (t) = 30 +12t2 - t3 ,0\(\le \)\(\le \)8 என்பதால் மதிப்பிடப்படுகின்றது. இங்கு t என்பது ஆண்டுகளை குறிக்கின்றது. காலம் 4-இலிருந்து 4\(\frac { 1 }{ 6 } \) வருடமாக இருக்கும் போது ஏற்படும் தோராய வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை மாற்றத்தைக் காண்க.

 15. சார்பு g(x y)= \(\frac { 3{ x }^{ 2 }-xy }{ { x }^{ 2 }+{ y }^{ 2 }+3 } \)க்கு எல்லை மதிப்பு இருக்குமானால், \(\underset { (x,y)\longrightarrow (1,2) }{ lim } \) g(x,y)-ஐ மதிப்பிடுக.

 16. If U(x,y,z)= \(\frac { { x }^{ 2 }+{ y }^{ 2 } }{ xy } +3{ z }^{ 2 }y\) எனில் \(\frac { { \partial }U }{ { \partial x } } ,\frac { { \partial }U }{ { \partial y } } \) மற்றும் \(\frac { { \partial }U }{ { \partial z } } \) -ஐக் காண்க.

 17. 4 x 3 = 12
 18. f(x) = \(\sqrt { 1+x } ,x\ge -1\) என்ற சார்பிற்கு நேரியல் தோராய மதிப்பை x0 = 3 இல் காண்க . இதைப் பயன்படுத்தி f (3.2) -ஐ மதிப்பிடுக.

 19. ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் ஆரம் r =10 செமீ மற்றும் உயரம் h = 20 செமீ. உருளையின் ஆரம் 10 செமீ இலிருந்து 10.1 செமீ-ஆக அதிகரிக்கின்றது என்க. மேலும் உயரம் மாறாமல் உள்ளது எனில் உருளையின் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிடுக. மேலும் அதன் சார்பிழை மற்றும் சதவீதப் பிழையையும் காண்க .

 20. g(x,y) = \(\frac { 2{ x }^{ 2 }y }{ { x }^{ 2 }+{ y }^{ 2 } } \),(x,y) ≠ (0,0) மற்றும் g(0,0) = 0 எனில் R2 இல்g தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

 21. U(x, y, z) = x2 − xy + 3sin z, x, y, z ∈ R எனில் (2,−1,0) இல் U இன் நேரியல் தோராய மதிப்பு காண்க.

 22. 3 x 5 = 15
 23. f , g : (a,b)→R என்பன வகையிடத்தக்க சார்புகள் எனில் d( fg) = fdg + gdf என நிறுவுக.

 24. F(x, y)= x2 - 2y2 + 2xy மற்றும் x(t) = cos t, y(t) = sin t, t∈[0, 2\(\pi\) ] என்ற சார்பிற்கு மேற்கண்ட தேற்றத்தைச் சரிபார்க்கவும்.

 25. சார்பு g(x, y) = 2y + x2, x = 2r -s, y = r2+ 2s, r, s ∊ R எனில் \(\frac { \partial g }{ \partial r } ,\frac { \partial g }{ \partial s } \) ஆகியவற்றைக் காண்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதவியல் - வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Maths - Differentials and Partial Derivatives Model Question Paper )

Write your Comment