" /> -->

வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. ஒரு வட்ட வடிவ வார்ப்பின் ஆரம் 10 செமீ. ஆரத்தின் அளவில் தோராயமாக 0.02 செமீ பிழை உள்ளது எனில் அதன் பரப்பில் ஏற்படும் தோராய சதவீதப் பிழையைக் காண்க.

  (a)

  0.2%

  (b)

  0.4%

  (c)

  0.04%

  (d)

  0.08%

 2. 31-ன் 5ஆம் படி மூல சதவீதப் பிழை தோராயமாக , 31-ன் சதவீதப் பிழையைப் போல் எத்தனை மடங்காகும்?

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 31 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 5 } \)

  (c)

  5

  (d)

  31

 3. u(x,y) = ex2+y2 , எனில் \(\frac { \partial u }{ \partial x } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  ex2 + y2

  (b)

  2xu

  (c)

  x2u

  (d)

  y2u

 4. v (x,y) = log(ex + ey), எனில் \(\frac { \partial v }{ \partial x } +\frac { \partial v }{ \partial y } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  ex + ey

  (b)

  \(\frac { 1 }{ { e }^{ x }+{ e }^{ y } } \)

  (c)

  2

  (d)

  1

 5. w(x,y) = xy, x >0 எனில் \( \frac { \partial w }{ \partial x } \) ன் மதிப்பு

  (a)

  xy log x

  (b)

  y log x

  (c)

  yxy-1

  (d)

  x log y

 6. f (x,y) = exy , எனில் \(\frac { { \partial }^{ 2 }f }{ \partial x\partial y } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  xyexy

  (b)

  (1+ xy)exy

  (c)

  (1+ y)exy

  (d)

  (1+ x)exy

 7. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 4 செமீ மற்றும் அதன் பிழை 0.1 செமீ எனில் கன அளவு கணக்கீட்டில் ஏற்படும் பிழை

  (a)

  0.4 கன செமீ

  (b)

  0.45 கன செமீ

  (c)

  2 கன செமீ

  (d)

  4.8 கன செமீ

 8. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு x0 -இலிருந்து x0 + dx  ஆக மாறும் போது அதன் வளைபரப்பு S = 6x2 இல் ஏற்படும் மாற்றம்

  (a)

  12x0 + dx

  (b)

  12x0 dx

  (c)

  6x0 dx

  (d)

  6x0 + dx

 9. ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு 1% அதிகரிக்கும்போது அதன் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றம்

  (a)

  0.3xdx மீ3

  (b)

  0.03x மீ3

  (c)

  0.03x2மீ3

  (d)

  0.03x2மீ3

 10. g(x,y) = 3x2 -5y + 2y2, x(t) = et மற்றும் y(t) = cos t , எனில் \(\frac { dg }{ dt } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  6e2t + 5sin t − 4cos t sin t

  (b)

  6e2t - 5sin t + 4cos t sin t

  (c)

  3e2t + 5sin t + 4cos t sin t

  (d)

  3e2t - 5sin t + 4cos t sin t

 11. f(x) = \(\frac { x }{ x+1 } \), எனில் அதன் வகையீடு

  (a)

  \(\frac { -1 }{ { \left( x+1 \right) }^{ 2 } } dx\)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ { \left( x+1 \right) }^{ 2 } } dx\)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ x+1 } dx\)

  (d)

  \(\frac { -1 }{ x+1 } dx\)

 12. u(x, y) = x2 + 3xy - y-2019 , எனில் \({ \frac { \partial u }{ \partial x } | }_{ (4,-5) }\) -ன் மதிப்பு

  (a)

  -4

  (b)

  -3

  (c)

  -7

  (d)

  13

 13. சார்பு g(x) = cos x -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு x = \(\frac { \pi }{ 2 } \) இல்

  (a)

  x+\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (b)

  -x+\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  x-\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (d)

  -x-\(\frac { \pi }{ 2 } \)

 14. w(x, y, z) = x2 ( y − z) + y2 (z − x) + z2 (x − y) , எனில் \(\frac { { \partial }w }{ \partial x } +\frac { \partial w }{ \partial y } +\frac { \partial w }{ \partial z } \) -ன் மதிப்பு

  (a)

  xy + yz + zx

  (b)

  x( y + z)

  (c)

  y(z + x)

  (d)

  0

 15. f (x, y, z) = xy + yz + zx , எனில் fx -fz − -ன் மதிப்பு

  (a)

  z − x

  (b)

  y − z

  (c)

  x − z

  (d)

  y − x

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம் - வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th Maths - Differentials and Partial Derivatives One Mark Question with Answer )

Write your Comment