" /> -->

நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. cos-1 x > sin-1 x எனில்

  (a)

  \(\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } <x\le 1\)

  (b)

  \(0\le x<\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (c)

  \(-1\le x<\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (d)

  x > 0

 2. ∆ ABC ல் C ஒரு செங்கோணம் எனில், tan-1 \(\left( \frac { a }{ b+c } \right) \) + tan-1 \(\left( \frac { b }{ c+a } \right) \) 

  (a)

  \(\frac { \pi }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { \pi }{ 4 } \)

  (c)

  \(\frac { 5\pi }{ 2 } \)

  (d)

  \(\frac { \pi }{ 6 } \)

 3. tan-1 (cot θ) = 2θ எனில், θ = ___________

  (a)

  土3

  (b)

  \(\pm \frac { \pi }{ 4 } \)

  (c)

  \(\pm \frac { \pi }{ 6 } \)

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை 

 4. tan \(\left( { cos }^{ -1 }\frac { 3 }{ 5 } +{ tan }^{ -1 }\frac { 1 }{ 4 } \right) \) இன் மதிப்பானது 

  (a)

  \(\frac { 19 }{ 8 } \)

  (b)

  \(\frac { 8 }{ 19 } \)

  (c)

  \(\frac { 19 }{ 12 } \)

  (d)

  \(\frac { 3 }{ 4 } \)

 5. sin (2(tan-1 0.75) இன் மதிப்பானது ________________

  (a)

  0.75

  (b)

  1.5

  (c)

  0.96

  (d)

  sin-1 (1.5)

 6. 5 x 2 = 10
 7. sin-1 (-1) ன் முதன்மை மதிப்பு காண்க.

 8. sin-1 \(\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) \) = tan-1 x எனில், xன் மதிப்பு காண்க.

 9. நிரூபிக்க tan-1 \(\left( \frac { 1 }{ 7 } \right) \) + tan-1 \(\left( \frac { 1 }{ 13 } \right) \) = tan-1 \(\left( \frac { 2 }{ 9 } \right) \)

 10. நிரூபிக்க. 2 tan-1 \(\left( \frac { 2 }{ 3 } \right) \) = tan-1 \(\left( \frac { 12 }{ 5 } \right) \)

 11. மதிப்பீடுக. sin \(\left( { cos }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) \right) \)

 12. 5 x 3 = 15
 13. நிரூபிக்க. tan-1 \(\left( \frac { m }{ n } \right) \) - tan-1 \(\left( \frac { m-n }{ m+n } \right) =\frac { \pi }{ 4 } \)

 14. தீர்க்க. tan-1 \(\left( \frac { x-1 }{ x-2 } \right) \) + tan-1 \(\left( \frac { x+1 }{ x+2 } \right) =\frac { \pi }{ 4 } \)

 15. நிரூபிக்க. tan-1 \(\sqrt { x } =\frac { 1 }{ 2 } { cos }^{ -1 }\left( \frac { 1-x }{ 1+x } \right) ,x\epsilon [0,1]\)

 16. மதிப்பீடுக. cos \(\left[ { cos }^{ -1 }\left( \frac { -\sqrt { 3 } }{ 2 } +\frac { \pi }{ 6 } \right) \right] \)

 17. தீர்க்க: cos (tan-1 x) = sin \(\left( { cot }^{ -1 }\frac { 3 }{ 4 } \right) \)

 18. 4 x 5 = 20
 19. பின்வரும் சார்புகளின் சார்பகம் காண்க.
  f(x) = sin-1 x + cos x
   

 20. f(x) = tan-1 \(\sqrt { \frac { a-x }{ a+x } } \) -a < x < a என்ற சார்பை சுருங்கிய வடிவத்தில் எழுதுக.

 21. \({ tan }^{ -1 }\left( \frac { \sqrt { 1+{ x }^{ 2 } } -\sqrt { 1-{ x }^{ 2 } } }{ \sqrt { 1+{ x }^{ 2 } } +\sqrt { 1-{ x }^{ 2 } } } \right) =\alpha \) எனில் x2 = sin 2α என நிரூபிக்க.

 22. நிரூபிக்க: \({ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1-x }{ 1+x } \right) -{ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1-y }{ 1+y } \right) =sin\left( \frac { y-x }{ \sqrt { 1+{ x }^{ 2 } } .\sqrt { 1+{ y }^{ 2 } } } \right) \)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம் - நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Maths - Inverse Trigonometric Functions Model Question Paper )

Write your Comment