" /> -->

நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  15 x 1 = 15
 1. sin-1(cosx), 0\(\le x \le \pi \) -ன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\pi -x\)

  (b)

  \(x-\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { \pi }{ 2 } -x\)

  (d)

  \(x-\pi \)

 2. If sin1x = 2sin−1 \(\alpha\) -க்கு ஒரு தீர்வு இருந்தால், பின்னர் 

  (a)

  \(|\alpha |\le \frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (b)

  \(|\alpha |\ge \frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (c)

  \(|\alpha |<\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (d)

  \(|\alpha |>\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

 3. சில x\(\in\)R-க்கு cot−1x=\(\frac{2\pi}{5}\) எனில், tan-1 x -ன் மதிப்பு  

  (a)

  \(\frac{-\pi}{10}\)

  (b)

  \(\frac{\pi}{5}\)

  (c)

  \(\frac{\pi}{10}\)

  (d)

  \(-\frac{\pi}{5}\)

 4. \({ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 4 } \right) +{ tan }^{ -1 }\left( \frac { 2 }{ 3 } \right) \)என்பதின் சமம் 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } { cos }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 5 } \right) \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } { sin }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 5 } \right) \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 2 } {tan }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 5 } \right) \)

  (d)

  \({ tan}^{ -1 }\left( \frac { 1}{ 2 } \right) \)

 5. cot -1 2 மற்றும் cot-13 ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் எனில், மூன்றாவது கோணமானது

  (a)

  \(\frac{\pi}{4}\)

  (b)

  \(\frac{3\pi}{4}\)

  (c)

  \(\frac{\pi}{6}\)

  (d)

  \(\frac{\pi}{3}\)

 6. sin-1(2cos2x-1)+cos-1(1-2sin2x)=

  (a)

  \(\frac{\pi}{2}\)

  (b)

  \(\frac{\pi}{3}\)

  (c)

  \(\frac{\pi}{4}\)

  (d)

  \(\frac{\pi}{6}\)

 7. sin-1 x+cot-1\((\frac{1}{2})=\frac{\pi}{2}\), எனில், x-ன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac{1}{2}\)

  (b)

  \(\frac{1}{\sqrt{5}}\)

  (c)

  \(\frac{2}{\sqrt{5}}\)

  (d)

  \(\frac{\sqrt3}{2}\)

 8. |x|<1 எனில், sin(tan-1 x) -ன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\)

  (b)

  \(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\)

  (c)

  \(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\)

  (d)

  \(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\)

 9. sin-1 x - cos-1 x = \(\frac { \pi }{ 6 } \) எனில், 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { -1 }{ 2 } \)

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 10. α = tan-1 \(\left( tan\frac { 5\pi }{ 4 } \right) \) மற்றும் β = tan-1 \(\left( -tan\frac { 2\pi }{ 3 } \right) \) எனில்,   

  (a)

  4α = 3β

  (b)

  3α = 4β

  (c)

  α - β = \(\frac { 7\pi }{ 12 } \) 

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 11. tan-1 \(\left( \frac { 1 }{ 4 } \right) \) + tan-1 \(\left( \frac { 2 }{ 11 } \right) \) 

  (a)

  0

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (c)

  -1

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 12. 4 cos-1 x + sin-1 x = π, எனில் x = 

  (a)

  \(\frac { 3 }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (c)

  \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 2 } \)

  (d)

  \(\frac { 2 }{ \sqrt { 3 } } \)

 13. cos-1 x > sin-1 x எனில்

  (a)

  \(\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } <x\le 1\)

  (b)

  \(0\le x<\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (c)

  \(-1\le x<\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (d)

  x > 0

 14. x > 1 எனில் 2 tan-1 x + sin-1 \(\left( \frac { 2x }{ 1+{ x }^{ 2 } } \right) \) = ________________

  (a)

  4 tan-1 x

  (b)

  0

  (c)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (d)

  π

 15. sin-1 \(\left( \frac { -1 }{ 2 } \right) \) ன் முதன்மை மதிப்பு _______________

  (a)

  \(\frac { \pi }{ 6 } \)

  (b)

  \(\frac { -\pi }{ 6 } \)

  (c)

  \(\frac { \pi }{ 3 } \)

  (d)

  \(\frac { -\pi }{ 3 } \)

 16. 5 x 1 = 5
 17. சைன் சார்பின் காலம் 

 18. (1)

  π

 19. sin-1 (3x - 4x3)

 20. (2)

  3sin-1 x

 21. cos-1 (4x3 - 3x)

 22. (3)

  3cos-1 x

 23. sec-1 \(\left( \frac { 2 }{ 3 } \right) \) + cosec-1 \(\left( \frac { 2 }{ 3 } \right) \)

 24. (4)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

 25. cos-1(-1)

 26. (5)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம்  Unit 4 நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Maths Inverse Trigonometric Functions One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment