" /> -->

சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 28
  28 x 1 = 28
 1. \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } +{ \left( \frac { dy }{ dx } \right) }^{ 1/3 }+{ x }^{ 1/4 }=0\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே

  (a)

  2, 3

  (b)

  3, 3

  (c)

  2, 6

  (d)

  2, 4

 2. y = A cos (x + B), இங்கு A, B என்பன எதேச்சை மாறிலிகள் எனும் சமன்பாட்டைக் கொண்ட வளைவரை குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

  (a)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } -y=0\)

  (b)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } +y=0\)

  (c)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } =0\)

  (d)

  \(\frac { { d }^{ 2 }x }{ { dy }^{ 2 } } =0\)

 3. \(\sqrt { sinx } (dx+dy)=\sqrt { cosx } (dx-dy)\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி

  (a)

  1, 2

  (b)

  2, 2

  (c)

  1, 1

  (d)

  2, 1

 4. மையம் (h, k) மற்றும் ஆரம் ‘a’ கொண்ட எல்லா வட்டங்களின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  1

 5. y = Ae+ Be-x , இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள், எனும் வளைவரைத்
  தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

  (a)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } +y=0\)

  (b)

  \(\frac { { d }^{ 2 }y }{ { dx }^{ 2 } } -y=0\)

  (c)

  \(\frac { { d }^{ }y }{ { dx }^{ } } +y=0\)

  (d)

  \(\frac { { d }^{ }y }{ { dx }^{ } } -y=0\)

 6. \(\frac { { d }y }{ { dx } } =\frac { y }{ { x } } \) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு

  (a)

  xy = k

  (b)

  y = k log x

  (c)

  y = kx

  (d)

  log y = kx

 7. 2x\(\frac { { d }y }{ { dx } } \)-y = 3 எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு குறிப்பிடுவது

  (a)

  நேர்க்கோடுகள்

  (b)

  வட்டங்கள்

  (c)

  பரவளையம்

  (d)

  நீள்வட்டம்

 8. \(\frac { { d }y }{ { dx } } +p(x)y=0\)  -ன் தீர்வு 

  (a)

  \(y={ ce }^{ \int { pdx } }\)

  (b)

  \(y={ ce }^{ -\int { pdx } }\)

  (c)

  \(x={ ce }^{- \int { pdx } }\)

  (d)

  \(x={ ce }^{ \int { pdy } }\)

 9. \(\frac { { d }y }{ { dx } } +y=\frac { 1+y }{ { x } } \) என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி

  (a)

  \(\frac { x }{ { e }^{ x } } \)

  (b)

  \(\frac { { e }^{ x } } { x }\)

  (c)

  \(\lambda { e }^{ x }\)

  (d)

  \(\ { e }^{ x }\)

 10. \(\frac { { d }y }{ { dx } } +P(x)y=Q(x)\) என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி x எனில், P(x) என்பது

  (a)

  x

  (b)

  \(\frac { { x }^{ 2 } }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { { 1 }^{ } }{ x } \)

  (d)

  \(\frac{ 1 } { { x }^{ 2 } }\)

 11. \(y(x)=1+\frac { { d }y }{ { dx } } +\frac { 1 }{ { 1.2 } } { \left( \frac { dy }{ dx } \right) }^{ 2 }+\frac { 1 }{ { 1.2 }.3 } { \left( \frac { dy }{ dx } \right) }^{ 3 }+...\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  1

  (d)

  4

 12. p மற்றும் q என்பன முறையே \(y\frac { dy }{ dx } { x }^{ 3 }{ \left( \frac { { d }^{ 2 }y }{ d{ x }^{ 2 } } \right) }^{ 3 }+xy=cos\quad x\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி எனில்,

  (a)

  p < q 

  (b)

  p = q 

  (c)

  p > q 

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை 

 13. \(\frac { dy }{ dx } +\frac { 1 }{ \sqrt { { 1-x }^{ 2 } } } =0\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

  (a)

  y + sin-1 x = c

  (b)

  x + sin-1 y = 0

  (c)

  y+ 2sin-1 x = C

  (d)

  y+ 2sin-1 y = 0

 14. \(\frac { dy }{ dx } =2xy\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

  (a)

  \(y=C{ e }^{ { x }^{ 2 } }\)

  (b)

  y = 2x2 + C

  (c)

  \(y=C{ e }^{ { x }^{ 2 } }\) + C 

  (d)

  y = x2 + C

 15. \(log{ \left( \frac { dy }{ dx } \right) }=x+y\) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு

  (a)

  e+ e= C 

  (b)

  e+ e-y  = C 

  (c)

  e-x  + e= C 

  (d)

  e-x + e-y = C 

 16. \(\frac { dy }{ dx } ={ 2 }^{ y-x }\) -ன் தீர்வு

  (a)

  2x + 2y = C

  (b)

  2x - 2y = C

  (c)

  \(\frac { 1 }{ { 2 }^{ x } } -\frac { 1 }{ { 2 }^{ y } } =C\)

  (d)

  x + y = C

 17. \(\frac { dy }{ dx } =\frac { y }{ x } +\frac { \emptyset \left( \frac { y }{ x } \right) }{ \emptyset \left( \frac { y }{ x } \right) } \) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

  (a)

  \(x \emptyset \left( \frac { y }{ x } \right) =k\)

  (b)

  \(\emptyset \left( \frac { y }{ x } \right) =kx\)

  (c)

  \(y \emptyset \left( \frac { y }{ x } \right) =k\)

  (d)

  \( \emptyset \left( \frac { y }{ x } \right) =ky\)

 18. வரிசை n மற்றும் n +1 கொண்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பொதுத் தீர்வுகளில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிக்கை முறையே

  (a)

  n −1, n

  (b)

  n, n +1

  (c)

  n +1, n + 2

  (d)

  n +1, n

 19. மூன்றாம் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் குறிப்பிட்டத் தீர்வில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  1

  (d)

  0

 20. \(\frac { dy }{ dx } =\frac { x+y+1 }{ x+1 } \) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தோகையீட்டுக் காரணி 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ x+1 } \)

  (b)

  x + 1

  (c)

  \(\frac { 1 }{ \sqrt { x+1 } } \)

  (d)

  \(\sqrt { x+1 } \)

 21. ஏதேனும் ஒரு வருடம் t-ல் உள்ள P-ன் பெருக்க வீதமானது மக்கள் தொகைக்கு விகிதமாக அமையும் எனில், பின்னர்

  (a)

  P = Cekt

  (b)

  P = Ce-kt

  (c)

  p = Ckt 

  (d)

  P = C 

 22. t எனும் நேரத்திற்குப் பிறகு மீதமுள்ள ஒரு பொருளின் அளவு P ஆகும். பொருள் ஆவியாகும் வீதமானது அந்நேரத்தில் மீதமிருக்கும் பொருளின் அளவிற்கு விகிதமாக அமைந்துள்ளது எனில், பின்னர்

  (a)

  P = Cekt

  (b)

  P = Ce-kt

  (c)

  P = Ckt 

  (d)

  Pt = C 

 23. \(\frac { dy }{ dx } =\frac { ax+3 }{ 2y+f } \) எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு ஒரு வட்டத்தைக் குறிக்குமானால், a-ன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  -2

  (c)

  1

 24. y = f (x) எனும் வளை வரை யின் ஏதே னும் ஒரு புள்ளியிடத்து சாய்வு \(\frac { dy }{ dx } ={ 3 }^{ x }\) எனக்
  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வளை வரையானது (-1, 1) புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எனில், வளை வரையின் சமன்பாடு

  (a)

  y = x3 + 2

  (b)

  y = 3x2 + 4

  (c)

  y = 3x3 + 4

  (d)

  y = x3 + 5

 25. \(If\quad f(x)=\int _{ l }^{ x }{ \frac { { e }^{ sinu } }{ u } } du,x>1\) மற்றும் \(\int _{ 1 }^{ 3 }{ \frac { { e }^{ { x }^{ 2 } } }{ x } } dx=\frac { 1 }{ 2 } [f(a)-f(1)]\)  எனில் a பெறக்கூடிய ஒரு மதிப்பு

  (a)

  3

  (b)

  6

  (c)

  9

  (d)

  5

 26. \(\int _{ 0 }^{ a }{ \left( \sqrt { { a }^{ 2 }-{ x }^{ 2 } } \right) dx } \) இன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { { \pi a }^{ 3 } }{ 16 } \)

  (b)

  \(\frac { {3 \pi a }^{ 4 } }{ 16 } \)

  (c)

  \(\frac { {3 \pi a }^{ 2 } }{ 8 } \)

  (d)

  \(\frac { {3 \pi a }^{ 4 } }{ 8 } \)

 27. \(\int _{ 0 }^{ 1 }{ { \left( { sin }^{ -1 }x \right) }^{ 2 }dx } \) இன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { { \pi }^{ 2 } }{ 4 } -1\)

  (b)

  \(\frac { { \pi }^{ 2 } }{ 4 } +2\)

  (c)

  \(\frac { { \pi }^{ 2 } }{ 4 } +1\)

  (d)

  \(\frac { { \pi }^{ 2 } }{ 4 } -2\)

 28. \(\int _{ 0 }^{ x }{ f\left( { t } \right) dt=x+ } \int _{ x }^{ 1 }{ t\quad f(t)dt } \) எனில் f(1) இன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  2

  (c)

  1

  (d)

  \(\frac { 3 }{ 4 } \)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம் - சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th Maths - Ordinary Differential Equations One Mark Question with Answer )

Write your Comment