" /> -->

மூலதனச் சந்தை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. மூலதன சந்தை _____ ஐ வழங்குவதில்லை. 

  (a)

  குறுகிய கால நிதி 

  (b)

  கடனுறுதி பத்திரங்கள் 

  (c)

  சமநிலை நிதி 

  (d)

  நீண்ட கால நிதி 

 2. NSEI தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

  (a)

  1990

  (b)

  1992

  (c)

  1998

  (d)

  1997

 3. முதல் நிலைச் சந்தை என்பது ஈடுகளை ______ முறை வியாபாரம் செய்யும் ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  முதன் முறை 

  (b)

  இரண்டாம் முறை 

  (c)

  மூன்றாம் முறை 

  (d)

  பலமுறை 

 4. மூலதனச் சந்தையின் பங்கேற்பாளர் _____ ஆவர். 

  (a)

  தனிநபர் 

  (b)

  நிறுமங்கள் 

  (c)

  நிதி நிறுவனங்கள் 

  (d)

  மேலே உள்ள அனைத்தும் 

 5. இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பிணையம் எத்தனை முறை விற்கப்படலாம் 

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை 

  (b)

  இரண்டு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  பலமுறை 

 6. 5 x 1 = 5
 7. _______ மூலதன நிதி என்பது சாதாரண நிதியில் ஒரு பகுதி ஆகும்.

  ()

  துணிகர

 8. ________ சந்தை என்பது அரசு பத்திரங்கள் எனவும் அறியப்படுகிறது

  ()

  தங்கமுலாம் முறை

 9. தேசிய பத்திரங்கள் களஞ்சியம் லிமிடெட் ________ யின் வியாபாரத்திற்கும் பின் ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்க்க உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

  ()

  இரண்டாம் நிலைச் சந்தை

 10. ________ சந்தை விலை பொதுமக்கள் தங்கள் நிதியை நறுமத்தில் முதலீடு செய்ய வழிகாட்டும் காரணியாக உள்ளது

  ()

  பத்திரங்களின் நடப்பு

 11. பத்திரங்களில் _________ இல

  ()

  ஊக வணிகம்

 12. 5 x 1 = 5
 13. பத்திரங்களின் சந்தை

 14. (1)

  நீண்ட கால நிதி

 15. பங்கேற்பாளர்

 16. (2)

  நிறும பத்திரங்கள்

 17. சிறு குழு முதலீட்டாளர்

 18. (3)

  வியாபார மாற்றங்கள்

 19. நிறும கூடுதல் முதல்

 20. (4)

  சிறு முதலீட்டாளர் சேமிப்பு

 21. பரஸ்பர நிதி

 22. (5)

  தனியார் வெளியீடு

  5 x 2 = 10
 23. மூலதனச் சந்தை என்றால் என்ன? 

 24. OTCEI - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 25. பரஸ்பர நிதி என்றால் என்ன? 

 26. வருவிக்கப்பட்ட சந்தை என்றால் என்ன?

 27. தங்க முலாம் முனை சந்தை என்பது யாது?

 28. 5 x 3 = 15
 29. மூலதனச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகள் என்ன? விளக்குக. 

 30. மூலதனச் சந்தையின் ஏதேனும் இரண்டு பணிகளை விளக்குக. 

 31. தேசிய தீர்வக மற்றும் களஆசிய அமைப்பு - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 32. ஏட்டுக்கடன் மற்றும் துணிகர முதல் வழங்கு நிறுமங்களை பற்றி விளக்குக. 

 33. அந்நிய செலவாணி சந்தை - குறிப்பு வரைக

 34. 2 x 5 = 10
 35. மூலதனச் சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவாதிக்க. 

 36. மூலதனச் சந்தையின் பல்வேறு பணிகளை விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - மூலதனச் சந்தை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Commerce - Capital Market Model Question Paper )

Write your Comment