" /> -->

மூலதனச் சந்தை மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. மூலதன சந்தை _____ ஐ வழங்குவதில்லை. 

  (a)

  குறுகிய கால நிதி 

  (b)

  கடனுறுதி பத்திரங்கள் 

  (c)

  சமநிலை நிதி 

  (d)

  நீண்ட கால நிதி 

 2. NSEI தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

  (a)

  1990

  (b)

  1992

  (c)

  1998

  (d)

  1997

 3. முதல் நிலைச் சந்தை என்பது ஈடுகளை ______ முறை வியாபாரம் செய்யும் ஒரு சந்தை ஆகும். 

  (a)

  முதன் முறை 

  (b)

  இரண்டாம் முறை 

  (c)

  மூன்றாம் முறை 

  (d)

  பலமுறை 

 4. மூலதனச் சந்தையின் பங்கேற்பாளர் _____ ஆவர். 

  (a)

  தனிநபர் 

  (b)

  நிறுமங்கள் 

  (c)

  நிதி நிறுவனங்கள் 

  (d)

  மேலே உள்ள அனைத்தும் 

 5. இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் ஒரு பிணையம் எத்தனை முறை விற்கப்படலாம் 

  (a)

  ஒரே ஒரு முறை 

  (b)

  இரண்டு முறை 

  (c)

  மூன்று முறை 

  (d)

  பலமுறை 

 6. 3 x 2 = 6
 7. மூலதனச் சந்தை என்றால் என்ன? 

 8. பரஸ்பர நிதி என்றால் என்ன? 

 9. மூலதனச் சந்தையில் விலை எவ்வாறு நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது? 

 10. 3 x 3 = 9
 11. மூலதனச் சந்தையின் பல்வேறு வகைகள் என்ன? விளக்குக. 

 12. தேசிய தீர்வக மற்றும் களஆசிய அமைப்பு - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 13. ஏட்டுக்கடன் மற்றும் துணிகர முதல் வழங்கு நிறுமங்களை பற்றி விளக்குக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. மூலதனச் சந்தையின் சிறப்பியல்புகளை விவாதிக்க. 

 16. மூலதனச் சந்தையின் பல்வேறு பணிகளை விளக்குக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் மூலதனச் சந்தை மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Capital Market Model Question Paper )

Write your Comment