" /> -->

குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1.  ________ முறை தனிப்பட்ட வலிமை மற்றும் பொறுப்பிற்கு முழு வடிவம் கொடுக்கிறது. 

  (a)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (d)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

 2. முக்கியமான சிக்கல்களைக் கண்டறிவதன் மூலம், வாய்ப்புகளையும் அச்சுறுத்தல்களையும் மேலாண்மை எச்சரிக்கையாக வைத்திருக்க ________ உதவுகிறது. 

  (a)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (d)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

 3.  _________ உதவியால் அதிகாரப் பகிர்வு எளிதாகச் செய்யப்படுகிறது.

  (a)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

  (d)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

 4. 4 x 2 = 8
 5. குறியிலக்கு மேலாண்மைக்கு வரைவிலக்கணம் தருக.

 6. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் குறிக்கோள்கள் என்ன?

 7. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் பொருளை எடுத்துக்கூறுக.

 8. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் (KRA) என்பது என்ன?

 9. 3 x 3 = 9
 10. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகளை எழுதுக.

 11. குறியிலக்கு மேலாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ள செயல்முறைகள் யாவை?

 12. விதிவிலக்கு மேலாண்மையில் உள்ள செயல்முறைகள் என்ன?

 13. 2 x 5 = 10
 14. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் முக்கிய நன்மைகள் யாவை?

 15. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் குறைபாடுகள் பற்றி விவாதிக்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் Chapter 3 குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Chapter 3 Management By Objectives And Management By Exception Important Question Paper )

Write your Comment