" /> -->

பணச் சந்தை மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. அழைப்பு பணச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு ____ உடன் அதிக நீர்மத்தன்மையை வழங்குகிறது. 

  (a)

  வரையறுக்கப்பட்ட இலாபத்தன்மை 

  (b)

  உயர் இலாபத்தன்மை 

  (c)

  குறைந்த இலாபத் தன்மை 

  (d)

  நடுத்தர இலாபத் தன்மை 

 2. குறுகிய கால நிதி ஆதாரங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக பணச்சந்தையில் நிறும அமைப்புகள் வெளியிடும் கடன் ஆவணங்கள் ____ என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  கருவூல இரசீதுகள் 

  (b)

  வணிகத் தாள் 

  (c)

  வைப்புச் சான்றிதழ் 

  (d)

  அரசுப் பத்திரங்கள் 

 3. சந்தைப்படுத்தக் கூடிய உரிமையியலான ஆவணம், காலமுறை வைப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு எனக் குறிப்பிடப்படும் ஆவணத்தை ______ என்று குறிப்பிடுகிறோம். 

  (a)

  கருவூல இரசீது 

  (b)

  வைப்புச் சான்றிதழ் 

  (c)

  வணிக இரசீது 

  (d)

  அரசுப் பத்திரங்கள் 

 4. கருவூல இரசீது ஆணை என்பது ____ உடையது. 

  (a)

  அதிக நீர்மைத்தன்மை 

  (b)

  குறைந்த நீர்மைத்தன்மை 

  (c)

  நடுத்தர நீர்மைத்தன்மை 

  (d)

  வரையறுக்கப்பட்ட நீர்மைத்தன்மை 

 5. அரசுப் பத்திரங்கள் _______ போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. 

  (a)

  மத்திய அரசு 

  (b)

  மாநில அரசுகள் 

  (c)

  பகுதி அரசு அமைப்புகள் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 6. 3 x 2 = 6
 7. வைப்புச் சான்றிதழ் சந்தை என்றால் என்ன?

 8. பணச்சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள் யாவை? 

 9. பழமையான இரண்டு பணச்சந்தைகளை விவரி.

 10. 3 x 3 = 9
 11. கருவூல இரசீதின் வகைகளை விவரி. 

 12. வைப்புச் சான்றிதழின் இயல்புகளை விவரி.

 13. வணிக இரசீதின் வகைகளை விவரி. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. பணச்சந்தை மற்றும் மூலதனச்சந்தை வரைவிலக்கணம் தருக. இவை இரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை விவரி. 

 16. அரசுப் பத்திரங்களின் இயல்புகளை விவரி. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் Chapter 6 பணச் சந்தை மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Chapter 6 Money Market Model Question Paper )

Write your Comment