" /> -->

மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. மனித வளம் என்பது ஒரு ____________ சொத்து. 

  (a)

  கண்ணுக்கு புலனாகும்

  (b)

  கண்ணுக்கு புலனாகா

  (c)

  நி்லையான 

  (d)

  நடப்பு 

 2. திட்டமிடல் என்பது ___________ செயல்பாடு ஆகும். 

  (a)

  தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 

  (b)

  பரவலான / ஊடுருவலான

  (c)

  அ மற்றும் ஆ இரண்டும்

  (d)

  மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை

 3. பணியாளர் சுழற்சி வீதம் என்பது நிறுவனத்தில் பணியாளர்களின் நி்லை __________பொழுது ஏற்படுகி்றது. 

  (a)

  நிறுவனத்திற்குள் உள்ளே வரும்

  (b)

  நிறுவனத்தை விட்டு வெளியே செல்லும் 

  (c)

  சம்பளம் பிரச்சனையின் 

  (d)

  மேலே குறிப்பிடப்பட்ட எதுவும் இல்லை 

 4. 3 x 2 = 6
 5. மனித வளத்தின் பொருள் தருக.

 6. மனித வள மேலாண்மையின் இயல்புகளில் ஏதெனும் இரண்டு கூறுக. 

 7. மனித வள மேலாண்மையின் பணிகளை பட்டியலிடுக. 

 8. 2 x 3 = 6
 9. மனித வள மேலாண்மையின் வரைவிலக்கணம் தருக. 

 10. மனித வளத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 11. 2 x 5 = 10
 12. மனித வளத்தின் தனிப்பட்ட அம்சங்களை விளக்குக. 

 13. மனித வள மேலாண்மையிலிருந்து மனித வளத்தை வேறுபடுத்திக் காட்டுக. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் Chapter 9 மனித வள மேம்பாட்டின் அடிப்படைகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Commerce Chapter 9 Human Resource Management Model Question Paper )

Write your Comment