" /> -->

மேலாண்மை செயல்பாடுகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. மேலாண்மையின் செயல்பாடுகளில் முதன்மையானது எது? 

  (a)

  புதுமைப்படுத்துதல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  திட்டமிடுதல் 

  (d)

  முடிவெடுத்தல் 

 2. வேலைப்பகிர்வு குழு வாரியாக அல்லது பிரிவு வாரியாக உள்ளது ________ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  ஒருங்கிணைத்தல் 

  (b)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

  (c)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

  (d)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

 3. பின்வருவனவற்றுள் சரிபார்ப்பு செயல்பாடு எது? 

  (a)

  திட்டமிடுதல் 

  (b)

  ஒழுங்கமைத்தல் 

  (c)

  பணிக்கமர்த்துதல் 

  (d)

  கட்டுப்படுத்துதல் 

 4. 4 x 2 = 8
 5. பணியாளர்களை இயக்க பயன்படுத்துவது எது?

 6. நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக செயல்படுபவர் யார்?

 7. புதுமைப்படுத்துதல் உள்ளடக்கியது எது?

 8. தகவல் தொடர்பு என்பது யாது?

 9. 3 x 3 = 9
 10. குறிப்பு வரைக:
  i) ஒழுங்கமைத்தல்
  ii) பணிக்கமர்த்துதல்

 11. இயக்குதலின் முக்கியத்துவம் என்ன?

 12. செயலூக்கமளித்தலின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

 13. 1 x 5 = 5
 14. மேலாண்மையின் முக்கிய பணிகளை கூறி விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - மேலாண்மை செயல்பாடுகள் Book Back Questions ( 12th Standard Commerce - Functions of Management Book Back Questions )

Write your Comment