" /> -->

குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1.  ________ முறை தனிப்பட்ட வலிமை மற்றும் பொறுப்பிற்கு முழு வடிவம் கொடுக்கிறது. 

  (a)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (d)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

 2. முக்கியமான சிக்கல்களைக் கண்டறிவதன் மூலம், வாய்ப்புகளையும் அச்சுறுத்தல்களையும் மேலாண்மை எச்சரிக்கையாக வைத்திருக்க ________ உதவுகிறது. 

  (a)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (d)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

 3.  _________ உதவியால் அதிகாரப் பகிர்வு எளிதாகச் செய்யப்படுகிறது.

  (a)

  முதுகலை வணிக மேலாண்மை 

  (b)

  விதிவிலக்கு மேலாண்மை 

  (c)

  குறியிலக்கு மேலாண்மை 

  (d)

  முதுகலை வணிக நிர்வாகம் 

 4. 4 x 2 = 8
 5. குறியிலக்கு மேலாண்மைக்கு வரைவிலக்கணம் தருக.

 6. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் பொருளை எடுத்துக்கூறுக.

 7. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் ஏதேனும் இரண்டு நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

 8. முக்கிய முடிவுப் பகுதிகள் (KRA) என்பது என்ன?

 9. 3 x 3 = 9
 10. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகளை எழுதுக.

 11. குறியிலக்கு மேலாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ள செயல்முறைகள் யாவை?

 12. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் ஏதேனும் நான்கு செயல்முறைகளைப் பட்டியலிடுக.

 13. 2 x 5 = 10
 14. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் முக்கிய நன்மைகள் யாவை?

 15. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் பல்வேறு குறைபாடுகளை விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை Book Back Questions ( 12th Standard Commerce - Management By Objectives (MBO) and Management By Exception (MBE) Book Back Questions )

Write your Comment