" /> -->

பணச் சந்தை Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  6 x 1 = 6
 1. அழைப்பு பணச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு ____ உடன் அதிக நீர்மத்தன்மையை வழங்குகிறது. 

  (a)

  வரையறுக்கப்பட்ட இலாபத்தன்மை 

  (b)

  உயர் இலாபத்தன்மை 

  (c)

  குறைந்த இலாபத் தன்மை 

  (d)

  நடுத்தர இலாபத் தன்மை 

 2. பணச்சந்தை வழங்குவது ______ 

  (a)

  நடுத்தரகால நிதிகள் 

  (b)

  குறுகியகால நிதிகள் 

  (c)

  நீண்டகால நிதிகள் 

  (d)

  பங்குகள் 

 3. பணச்சந்தை நிறுவனங்கள் _____ ஆகும். 

  (a)

  முதலீட்டு அமைப்புகள் 

  (b)

  அடமானக் கடன் வங்கிகள் 

  (c)

  ரிசர்வ் வங்கி 

  (d)

  வணிக வங்கிகள் மற்றும் தள்ளுபடியகம் 

 4. சந்தைப்படுத்தக் கூடிய உரிமையியலான ஆவணம், காலமுறை வைப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு எனக் குறிப்பிடப்படும் ஆவணத்தை ______ என்று குறிப்பிடுகிறோம். 

  (a)

  கருவூல இரசீது 

  (b)

  வைப்புச் சான்றிதழ் 

  (c)

  வணிக இரசீது 

  (d)

  அரசுப் பத்திரங்கள் 

 5. கருவூல இரசீது ஆணை என்பது ____ உடையது. 

  (a)

  அதிக நீர்மைத்தன்மை 

  (b)

  குறைந்த நீர்மைத்தன்மை 

  (c)

  நடுத்தர நீர்மைத்தன்மை 

  (d)

  வரையறுக்கப்பட்ட நீர்மைத்தன்மை 

 6. அரசுப் பத்திரங்கள் _______ போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. 

  (a)

  மத்திய அரசு 

  (b)

  மாநில அரசுகள் 

  (c)

  பகுதி அரசு அமைப்புகள் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 7. 4 x 2 = 8
 8. பணச்சந்தை வரைவிலக்கணம் தருக. 

 9. வைப்புச் சான்றிதழ் சந்தை என்றால் என்ன?

 10. பழமையான இரண்டு பணச்சந்தைகளை விவரி.

 11. மாறுதல் என்பதன் பொருள் யாது? 

 12. 2 x 3 = 6
 13. கருவூல இரசீதின் பொது இயல்புகள் யாவை?

 14. கருவூல இரசீதின் வகைகளை விவரி. 

 15. 2 x 5 = 10
 16. பணச்சந்தை மற்றும் மூலதனச்சந்தை வரைவிலக்கணம் தருக. இவை இரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை விவரி. 

 17. அரசுப் பத்திரங்களின் இயல்புகளை விவரி. 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - பணச் சந்தை Book Back Questions ( 12th Standard Commerce - Money Market Book Back Questions )

Write your Comment