" /> -->

பணச் சந்தை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  16 x 1 = 16
 1. அழைப்பு பணச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு ____ உடன் அதிக நீர்மத்தன்மையை வழங்குகிறது. 

  (a)

  வரையறுக்கப்பட்ட இலாபத்தன்மை 

  (b)

  உயர் இலாபத்தன்மை 

  (c)

  குறைந்த இலாபத் தன்மை 

  (d)

  நடுத்தர இலாபத் தன்மை 

 2. பணச் சந்தையில் முக்கிய பங்காற்றும் அமைப்பு _____ 

  (a)

  வணிக வங்கி 

  (b)

  இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

  (c)

  பாரத ஸ்டேட் வங்கி 

  (d)

  மைய வங்கி 

 3. பணச்சந்தை வழங்குவது ______ 

  (a)

  நடுத்தரகால நிதிகள் 

  (b)

  குறுகியகால நிதிகள் 

  (c)

  நீண்டகால நிதிகள் 

  (d)

  பங்குகள் 

 4. பணச்சந்தை நிறுவனங்கள் _____ ஆகும். 

  (a)

  முதலீட்டு அமைப்புகள் 

  (b)

  அடமானக் கடன் வங்கிகள் 

  (c)

  ரிசர்வ் வங்கி 

  (d)

  வணிக வங்கிகள் மற்றும் தள்ளுபடியகம் 

 5. குறுகிய கால நிதி ஆதாரங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக பணச்சந்தையில் நிறும அமைப்புகள் வெளியிடும் கடன் ஆவணங்கள் ____ என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

  (a)

  கருவூல இரசீதுகள் 

  (b)

  வணிகத் தாள் 

  (c)

  வைப்புச் சான்றிதழ் 

  (d)

  அரசுப் பத்திரங்கள் 

 6. வணிக மாற்றுச்சீட்டுகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான சந்தையை _____ என்று அழைக்கலாம். 

  (a)

  வணிகத்தாள் சந்தை 

  (b)

  கருவூல இரசீது சந்தை 

  (c)

  வணிக இரசீது சந்தை 

  (d)

  மூலதனச் சந்தை 

 7. சந்தைப்படுத்தக் கூடிய உரிமையியலான ஆவணம், காலமுறை வைப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு எனக் குறிப்பிடப்படும் ஆவணத்தை ______ என்று குறிப்பிடுகிறோம். 

  (a)

  கருவூல இரசீது 

  (b)

  வைப்புச் சான்றிதழ் 

  (c)

  வணிக இரசீது 

  (d)

  அரசுப் பத்திரங்கள் 

 8. அரசுப் பத்திரங்கள் _______ போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. 

  (a)

  மத்திய அரசு 

  (b)

  மாநில அரசுகள் 

  (c)

  பகுதி அரசு அமைப்புகள் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 9. உடனடியாக பணமாக மாற்றக்கூடிய நிதிச் சொத்துக்களின் சந்தை _________ 

  (a)

  பணச்சந்தை

  (b)

  மூலதனச் சந்தை

  (c)

  இரண்டாம் நிலைச் சந்தை

  (d)

  எதிர்கால சந்தை

 10. மூலதனச் சந்தை ஆவணங்கள் பொதுவாக ________ சந்தையில் இடம்பெறும்.

  (a)

  முதல்நிலைச் சந்தை

  (b)

  இரண்டாம் நிலைச்சந்தை

  (c)

  இவை இரண்டிலும்

  (d)

  வணிகச் சந்தை

 11. கடன் மற்றும் சந்தை ஆபத்து குறைந்தளவு, நீர்மைத் தன்மை அதிகளவு கொண்ட சந்தை ________

  (a)

  மூலதனச் சந்தை

  (b)

  ரொக்க சந்தை

  (c)

  பணச் சந்தை

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 12. 91 நாட்களில் கருவூல ரசீதுகள் நிலையான ________ தள்ளுபடி விகிதத்தில் ஏலத்தின் மூலம் வெளியிடப்படுகிறது

  (a)

  4 சதவீதம்

  (b)

  3 சதவீதம்

  (c)

  5 சதவீதம்

  (d)

  6 சதவீதம்

 13. இவற்றில் எது 1986க்குப் பிறகு பணச்சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணமாகும்?

  (a)

  கருவூலச் சீட்டு

  (b)

  அழைப்புப் பணம்

  (c)

  வணிக இரசீது

  (d)

  வணிகத் தாள்கள்

 14. பின்வருவனவற்றுள் கருவூல இரசீதின் பொதுவான இயல்பு எது?

  (a)

  நிதி இரசீது

  (b)

  நீர்மைத் தன்மை

  (c)

  முக்கிய ஆதாரம்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 15. ________ வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் குறுகிய கால வைப்பு ஆவணங்களாகும்

  (a)

  வைப்பு சான்றிதழ்

  (b)

  வணிகத் தாள்கள்

  (c)

  நிதி இரசீது

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்

 16. _________ பத்திரங்கள் ஒரு எதிரெதிர் அல்லது இணையான சந்தையாகும்.

  (a)

  தங்க முனை

  (b)

  கடனீட்டு முனை

  (c)

  வைர முனை

  (d)

  பங்கு முனை

 17. 5 x 1 = 5
 18. வணிக வங்கிகள் _________ முழு நரம்பு மையமாக இருக்கின்றன

  ()

  பணச் சந்தையின்

 19. பரிவர்த்தனைகள் ஒரு முறையான இடத்தில நடைபெறுவது  ________ ஆகும்

  ()

  பங்கு பரிமாற்றம்

 20. பணச்சந்தை ஆவணங்களில் அதிக நீர்மைத் தன்மை கொண்டது  _________

  ()

  கருவூல இரசீதுகள்

 21.  ________ இரசீது என்பது பணம் செலுத்துவதற்கான தேதி எதுவும் குறிப்பிடாத இரசீது ஆகும்

  ()

  தேவை இரசீது

 22. அரசு அல்லது ________ பத்திரங்களை வாங்கவும், விற்கவும் கூடிய சந்தைக்கு அரசு பத்திரங்கள் சந்தை என்று பெயர்.

  ()

  தங்க முனை

 23. 4 x 1 = 4
 24. வெளியீட்டாளர்

 25. (1)

  மத்திய அரசு

 26. சந்தாதாரர்

 27. (2)

  அறக்கட்டளை

 28. முகமைகள்

 29. (3)

  வணிகத்தாள்

 30. ஆவணங்கள்

 31. (4)

  வணிக வங்கி

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் பணச் சந்தை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 12th Standard Commerce Money Market One Marks Question And Answer )

Write your Comment