" /> -->

மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. மேலாண்மை என்பது ______ ன் செயல் ஆகும். 

  (a)

  மேலாளர் 

  (b)

  கீழ்ப்பணியாளர் 

  (c)

  மேற்பார்வையாளர் 

  (d)

  உயரதிகாரி 

 2. மேலாண்மை என்பது ஒரு ______ 

  (a)

  கலை 

  (b)

  கலை மற்றும் அறிவியல் 

  (c)

  அறிவியல் 

  (d)

  கலை அல்லது அறிவியல் 

 3. அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மை கோட்பாட்டை உருவாக்கி வளர்த்தவர் 

  (a)

  ஃபோயல்  

  (b)

  டேலர் 

  (c)

  மேயோ 

  (d)

  ஜேக்கப் 

 4. வேலையை பல்வேறு சிறு பணிகளாக பிரிப்பதை ______ என்பர். 

  (a)

  ஒழுங்கு 

  (b)

  பயன்பாடு 

  (c)

  வேலைப்பகிர்வு 

  (d)

  சமத்துவம் 

 5. பரந்த அளவு வீச்செல்லையில் அதிகாரப்படி நிலை மட்டங்களில் அளவு 

  (a)

  அதிகம் 

  (b)

  குறைவு 

  (c)

  பன்மடங்கு 

  (d)

  கூடுதல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. மேலாண்மை என்றால் என்ன? 

 8. மேலாளர் என்பவர் யார்? 

 9. அதிகாரம் என்பதன் பொருள் தருக. 

 10. 3 x 3 = 9
 11. மேலாண்மை வரைவிலக்கணம் தருக. 

 12. மேலாண்மையை நிர்வாகத்திலிருந்து வேறுபடுத்துக. 

 13. மேலாண்மையின் வீச்செல்லையை தீர்மானிப்பவை எவை? 

 14. 2 x 5 = 10
 15. மேலாண்மைக்கு பீட்டர் டிரக்கரின் பங்களிப்பு யாது?

 16. அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மையின் கோட்பாடுகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - மேலாண்மைச் செயல்முறைகள் Book Back Questions ( 12th Standard Commerce - Principles of Management Book Back Questions )

Write your Comment