" /> -->

இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றகங்களின் வாரியம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இந்தியாவில் இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற வாரியம் (SEBI) தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு _______ 

  (a)

  1988

  (b)

  1992

  (c)

  1995

  (d)

  1998

 2. தேசிய பங்குச் சந்தையில் புறத்தோற்றமற்ற பத்திர வர்த்தகம் தொடங்கிய ஆண்டு _____ ஆகும். 

  (a)

  ஜனவரி 1996

  (b)

  ஜீன் 1998

  (c)

  டிசம்பர் 1996

  (d)

  டிசம்பர் 1998

 3. புறத்தோற்றமற்ற வடிவில் பத்திர விற்பனையைத் தொடங்கிய முதல் நிறுவனம் ______ ஆகும். 

  (a)

  டாடா தொழில் நிறுவனம் 

  (b)

  ரிலையன்ஸ் தொழில் நிறுவனம் 

  (c)

  இன்போசிஸ் 

  (d)

  பிர்லா தொழில் நிறுவனம் 

 4. பெரிய நிறுவனங்களின் தொழில் மூலதனத்தில் பங்கேற்க சிறிய முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுவது ______ ஆகும். 

  (a)

  பரஸ்பர நிதி 

  (b)

  பங்குகள் 

  (c)

  கடனீட்டுப் பத்திரங்கள் 

  (d)

  நிலை வைப்புகள் 

 5. PAN என்பதன் விரிவாக்கம் ____ ஆகும். 

  (a)

  நிரந்தர தொகை எண்

  (b)

  முதன்மை கணக்கு எண் 

  (c)

  நிரந்தர கணக்கு எண் 

  (d)

  நிரந்தர கணக்கு வாரிசு 

 6. 3 x 2 = 6
 7. செபி பற்றிய சிறுகுறிப்பு வரைக .

 8. புறத்தோற்றமற்ற  பத்திர கணக்கு என்றால் என்ன ?

 9. பல்வேறு அடையாள ஆதாரங்கள் யாவை?

 10. 3 x 3 = 9
 11. பத்திரஒப்பந்தங்கள் சட்டப்படி செபியின் அதிகாரங்களை விளக்குக.

 12. உள்வழி வர்த்தகம் என்றால் என்ன?

 13. செபி அமைப்பின் கட்டமைப்புகளை வரைக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. செபியின் அதிகாரங்களை விவரி.

 16. புறத்தோற்றமற்ற பத்திரங்களின் நன்மைகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வணிகவியல் - இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றகங்களின் வாரியம் Book Back Questions ( 12th Standard Commerce - Securities Exchange Board Of India Book Back Questions )

Write your Comment