" /> -->

அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 25
  20 x 1 = 20
 1. |adj(adj A)| = |A|9 எனில், சதுர அணி A-யின் வரிசையானது

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  2

  (d)

  5

 2. A=\(\left[ \begin{matrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{matrix} \right] \), B=adj A மற்றும் C=3A எனில், \(\frac { |adjB| }{ |C| } \)=

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 9 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 4 } \)

  (d)

  1

 3. P=\(\left[ \begin{matrix} 1 & x & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{matrix} \right] \) என்பது 3×3 வரிசையுடைய அணி A-ன் சேர்ன் சேர்ப்பு அணி மற்றும் |A|=4 எனில், x ஆனது

  (a)

  15

  (b)

  12

  (c)

  14

  (d)

  11

 4. A,B மற்றும் C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு ஏதேனுமொரு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

  (a)

  adj A =|A|A-1

  (b)

  adj(AB) =(adj A)(adj B)

  (c)

  det A-1 =(det A)-1

  (d)

  (ABC)-1 = C-1B-1A-1

 5. ATA-1 ஆனது சமச்சீர் எனில் A2=

  (a)

  A-1

  (b)

  (AT)2

  (c)

  AT

  (d)

  (A-1)2

 6. A=\(\left[ \begin{matrix} \frac { 3 }{ 5 } & \frac { 4 }{ 5 } \\ x & \frac { 3 }{ 5 } \end{matrix} \right] \) மற்றும் AT=A-1 எனில், x-ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { -4 }{ 5 } \)

  (b)

  \(\frac { -3 }{ 5 } \)

  (c)

  \(\frac { 3 }{ 5 } \)

  (d)

  \(\frac { 4 }{ 5 } \)

 7. A=\( \left[ \begin{matrix} 1 & tan\frac { \theta }{ 2 } \\ -tan\frac { \theta }{ 2 } & 1 \end{matrix} \right] \)மற்றும் AB=I2 எனில், B=

  (a)

  \(\left( cot^{ 2 }\frac { \theta }{ 2 } \right) \)A

  (b)

  \(\left( cot^{ 2 }\frac { \theta }{ 2 } \right) \)AT

  (c)

  (cos2θ)I

  (d)

  \(\left( sin^{ 2 }\frac { \theta }{ 2 } \right) \)A

 8. A=\(\left[ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{matrix} \right] \) மற்றும் λA-1 = A எனில், λ -ன் மதிப்பு

  (a)

  17

  (b)

  14

  (c)

  19

  (d)

  21

 9. adj A=\(\\ \left[ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{matrix} \right] \) மற்றும் adj B=\(\left[ \begin{matrix} 1 & -2 \\ -3 & 1 \end{matrix} \right] \)எனில், adj(AB) ஆனது

  (a)

  \(\left[ \begin{matrix} -7 & -1 \\ 7 & -9 \end{matrix} \right] \)

  (b)

  \(\left[ \begin{matrix} -6 & 5 \\ -2 & -10 \end{matrix} \right] \)

  (c)

  \(\left[ \begin{matrix} -7 & 7 \\ -1 & -9 \end{matrix} \right] \)

  (d)

  \(\left[ \begin{matrix} -6 & -2 \\ t & -10 \end{matrix} \right] \)

 10. xayb = em, xayb = en\({ \triangle }_{ 1 }=\left| \begin{matrix} m & b \\ n & d \end{matrix} \right| ,{ \triangle }_{ 2 }=\left| \begin{matrix} a & m \\ c & n \end{matrix} \right| ,{ \triangle }_{ 3 }=\left| \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \right| \) னில், x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் முறையே

  (a)

  e21), e(Δ31)

  (b)

  log(Δ13), log(Δ23)

  (c)

  log(Δ21), log(Δ31)

  (d)

  e13), e(Δ23)

 11. 0≤θ≤π மற்றும் x+(sinθ)y-(cosθ)z=0, (cosθ)0-y+z=0, (sinθ)x+y-z=0 மற்றும் தொகுப்பானது வெளிப்படையற்றத் தீர்வு பெற்றிருப்பின், θ-ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 2\pi }{ 3 } \) 

  (b)

  \(\frac { 3\pi }{ 4 } \)

  (c)

  \(\frac { 5\pi }{ 6 } \)

  (d)

  \(\frac { \pi }{ 4 } \)

 12. A=\(\left[ \begin{matrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{matrix} \right] \)எனில் adj(adj A) -ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\left[ \begin{matrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{matrix} \right] \)

  (b)

  \(\left[ \begin{matrix} 6 & -6 & 8 \\ 4 & -6 & 8 \\ 0 & -2 & 2 \end{matrix} \right] \)

  (c)

  \(\left[ \begin{matrix} -3 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -4 \\ 0 & -2 & 2 \end{matrix} \right] \)

  (d)

  \(\left[ \begin{matrix} 3 & - & 4 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{matrix} \right] \)

 13. x=cy+bz, y=az+cx மற்றும்  z=bx+ay என்ற சமன்பாட்டுத் தொடக்கமானது எத்தீர்வுக்கு வெளிப்படையற்ற தீர்வு பெற்றிருக்கும்.

  (a)

  a2+b2+c2=1

  (b)

  abc≠1

  (c)

  a+b+c=0

  (d)

  a2+b2+c2+abc=1

 14. AT என்ற அணியின் (நிரை - நிரல்) இடமாற்ற அணி A=?

  (a)

  |A|≠|AT|

  (b)

  |A|=|AT|

  (c)

  |A|+|AT|=0

  (d)

  |A|=|AT|

 15. x+y+z=2, 2x+y-z=3, 3x+2y+1< z=என்ற நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது எம்மதிப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வினைப்பெறும்.

  (a)

  1 < ≠0

  (b)

  -1< 1 < < 1

  (c)

  -2< 1< < 2

  (d)

  1< =0

 16. x+2y+3z=1, x-y+4z=0, 2x+y+7z=1 என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தீர்வு

  (a)

  ஒரே தீர்வு

  (b)

  இரண்டு தீர்வு

  (c)

  தீர்வு இல்லை

  (d)

  எண்ணிக்கையற்ற தீர்வு

 17. x=c y+bz, y =az+cx மற்றும் z=bx+ay என்ற சமன்பாட்டு தொகுப்பு வெளிப்படையற்ற தீர்வை கொண்டிருக்கும் எனில் _________

  (a)

  a2+b2+c2=1

  (b)

  abc\(\neq \)1

  (c)

  a+b+c=0

  (d)

  a2+b2+c2+2abc=1

 18. A ஆனது சதுர அணி Aயின் நிரை நிரல் மாற்று எனில் 

  (a)

  |A|\(\neq \)|AT|

  (b)

  |A|=|AT|

  (c)

  |A|+|AT|=0

  (d)

  A ஒரு சமச்சீர் அணி எனில் மட்டும் |A|=|AT|

 19. |A|=2 எனுமாறு A ஒரு சதுர அணி,எந்த ஒரு மிகை முழு nக்கும் |An|= __________ 

  (a)

  0

  (b)

  2n 

  (c)

  2

  (d)

  n2

 20. பின்வருவனவற்றுள் தொடக்கநிலை உருமாற்றம் இல்லாதது எது?

  (a)

  Ri ↔️ Rj

  (b)

  Ri ↔️ 2Ri +Rj

  (c)

  Cj ➝ Cj+Ci

  (d)

  Ri ⟶ Ri+Cj

 21. 5 x 1 = 5
 22. AX=0-ன் வெளிப்படை தீர்வு 

 23. (1)

  |A|n-1

 24. ρ(A)=ρ[(A/0])=n

 25. (2)

  ஒருங்கமைவுடன் தீர்வுகள் ஒரு சாராமாறிக் குடும்பமாக இருக்கும்.

 26. ρ(A)=ρ([A|B]) =3< மாறிலிகளின் எண்ணிக்கை 

 27. (3)

  adj (AT)

 28. |adj A|

 29. (4)

  |A|≠0

 30. (adj A)T

 31. (5)

  வெளிப்படையற்ற தீர்வுகள் 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணிதம் Chapter 1 அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Maths Chapter 1 Application of Matrices and Determinants One Marks Model Question Paper )

Write your Comment