" /> -->

கலப்பு எண்கள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. z எனும் பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண்ணிற்கு 2iz2\(\bar { z } \) எனில், |z| –ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  3

 2. |z1| = 1, |z2| = 2, |z3| = 3 மற்றும் |9z1z2 + 4z1z3 + z2z3| = 12 எனில், |z+ z2 + z3| –ன் மதிப்பு

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 3. \(\frac { 3 }{ -1+i } \) என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

  (a)

  \(\frac { -5\pi }{ 6 } \)

  (b)

  \(\frac { -2\pi }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { -3\pi }{ 4 } \)

  (d)

  \(\frac { -\pi }{ 2 } \)

 4. ω ≠ 1 என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் (1 + ω)7 = A + B ω எனில் (A, B) என்பது

  (a)

  (1, 0)

  (b)

  (-1, 1)

  (c)

  (0, 1)

  (d)

  (1, 1)

 5. \({ \left( cos\frac { \pi }{ 3 } +isin\frac { \pi }{ 3 } \right) }^{ \frac { 3 }{ 4 } }\) i–ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகை

  (a)

  -2

  (b)

  -1

  (c)

  1

  (d)

  2

 6. 3 x 2 = 6
 7. பின்வருவனவற்றை சுருக்குக.
  \(\sum _{ n=1 }^{ 10 }{ { i }^{ n+50 } } \)

 8. 6 − 8i - ன் வர்க்கமூலம் காண்க.

 9. பின்வரும் சமன்பாட்டில் z = x + iy -ன் நியமப்பாதையை கார்டீசியன் வடிவில் காண்க.
  |z - 4| = 16

 10. 3 x 3 = 9
 11. (3 - i)x - (2 - i)y + 2i + 5 மற்றும் y + 3 + 2iஆகிய க கலப்பெண்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y-ன் மதிப்புகளைக் காண்க

 12. கலப்பெண்கள் u,v மற்றும் w ஆகியவை \(\frac { 1 }{ u } =\frac { 1 }{ v } +\frac { 1 }{ w } \) என்றவாறு தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. v = 3 - 4i மற்றும் w = 4 + 3i எனில் u-ஐ செவ்வக வடிவில் எழுதுக

 13. z3 + 2\(\bar { z } \) = 0 என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிறுவுக

 14. 2 x 5 = 10
 15. z =x + iy மற்றும் arg\(\left( \frac { z-1 }{ z+1 } \right) =\frac { \pi }{ 2 } \) எனில், x2 + y2 = 1 எனக்காட்டுக

 16. சுருக்குக: \({ \left( -\sqrt { 3 } +3i \right) }^{ 31 }\)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணிதம் - கலப்பு எண்கள் Book Back Questions ( 12th Standard Maths - Complex Numbers Book Back Questions )

Write your Comment