" /> -->

நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. If sin1x = 2sin−1 \(\alpha\) -க்கு ஒரு தீர்வு இருந்தால், பின்னர் 

  (a)

  \(|\alpha |\le \frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (b)

  \(|\alpha |\ge \frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (c)

  \(|\alpha |<\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (d)

  \(|\alpha |>\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

 2. சில x\(\in\)R-க்கு cot−1x=\(\frac{2\pi}{5}\) எனில், tan-1 x -ன் மதிப்பு  

  (a)

  \(\frac{-\pi}{10}\)

  (b)

  \(\frac{\pi}{5}\)

  (c)

  \(\frac{\pi}{10}\)

  (d)

  \(-\frac{\pi}{5}\)

 3. \({ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 4 } \right) +{ tan }^{ -1 }\left( \frac { 2 }{ 3 } \right) \)என்பதின் சமம் 

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } { cos }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 5 } \right) \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 2 } { sin }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 5 } \right) \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 2 } {tan }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 5 } \right) \)

  (d)

  \({ tan}^{ -1 }\left( \frac { 1}{ 2 } \right) \)

 4. tan-1 x-cot-1 x=tan-1\(\left( \frac { 1 }{ \sqrt { 3 } } \right) \) என்ற சமன்பாட்டிற்கு 

  (a)

  தீர்வு இல்லை 

  (b)

  ஒரேயொரு தீர்வு 

  (c)

  இரு தீர்வுகள் 

  (d)

  எண்ணற்றத் தீர்வுகள் 

 5. |x|<1 எனில், sin(tan-1 x) -ன் மதிப்பு 

  (a)

  \(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\)

  (b)

  \(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\)

  (c)

  \(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\)

  (d)

  \(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\)

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஆரையன் மற்றும் பாகைகளில் \({ sin }^{ -1 }\left( -\frac { 1 }{ 2 } \right) \)-ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

 8. மதிப்பு காண்க
   \(tan^{-1}(tan\frac{5\pi}{4})\)

 9. பின்வருவனவற்றின் காலம் மற்றும் வீச்சு காண்க.
  y=4sin(−2x)

 10. 3 x 3 = 9
 11. மதிப்புக் காண்க
  \(cos\left( { cos }^{ -1 }\left( \frac { 4 }{ 5 } \right) +{ sin }^{ -1 }\left( \frac { 4 }{ 5 } \right) \right) \)

 12. மதிப்பு காண்க
  \(tan\left( { cos }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) -{ sin }^{ -1 }\left( -\frac { 1 }{ 2 } \right) \right) \)

 13. மதிப்பு காண்க
  \(sin\left( { tan }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) -{ cos }^{ -1 }\left( \frac { 4 }{ 5 } \right) \right) \)

 14. 2 x 5 = 10
 15. cos−1\(\left( \frac { \sqrt { 3 } }{ 3 } \right) \)ன் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

 16. முதன்மை மதிப்பு காண்க.
  sec-1(-2)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணிதம் - நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் Book Back Questions ( 12th Standard Maths - Inverse Trigonometric Functions Book Back Questions )

Write your Comment