" /> -->

இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவியல் - II மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம் 

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. (1,5) மற்றும் (4,1) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதும் y-அச்சைத் தொட்டுச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு x2+y2−5x−6y+9+λ(4x+3y−19)=0எனில் λ-ன் மதிப்பு 

  (a)

  \(0,-\frac { 40 }{ 9 } \)

  (b)

  0

  (c)

  \(\frac { 40 }{ 9 } \)

  (d)

  \(\frac { -40 }{ 9 } \)

 2. செவ்வகல நீளம் 8 அலகுகள் மற்றும் துணையச்சின் நீளம் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தில் பாதி உள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத்தொலைத் தகவு

  (a)

  \(\frac { 4 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 4 }{ \sqrt { 3 } } \)

  (c)

  \(\frac { 2 }{ \sqrt { 3 } } \)

  (d)

  \(\frac { 3 }{ 2 } \)

 3. நேர்க்கோடு 2x+4y=3-க்கு இணையாக x2+y2−2x−2y+1=0 என்ற வட்டத்தின் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு 

  (a)

  x+2y=3

  (b)

  x+2y+3= 0

  (c)

  2x+4y+3=0

  (d)

  x−2y+3= 0

 4. x+y=k என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் y2 =12x -இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k-ன் மதிப்பு

  (a)

  3

  (b)

  -1

  (c)

  1

  (d)

  9

 5. (x−3)2 +(y−4)2 =\(\frac { { y }^{ 2 } }{ 9 } \) என்ற நீள்வட்டத்தின் மையத்தொலைத் தகவு

  (a)

  \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 3\sqrt { 2 } } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ \sqrt { 3 } } \)

 6. (-4,4) ல் x2=-4yன் தொடுகோட்டு சமன்பாடு 

  (a)

  2x-4y+4=0

  (b)

  2x+y-4=0

  (c)

  2x-y-12=0

  (d)

  2x+y+4=0

 7. ஒரு நீள்வட்டத்தில் குவியங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் 6 மற்றும் அதனுடைய குற்றச்சு 8 எனில், e என்பது 

  (a)

  \(\cfrac { 4 }{ 5 } \)

  (b)

  \(\cfrac { 1 }{ \sqrt { 52 } } \)

  (c)

  \(\cfrac { 3 }{ 5 } \)

  (d)

  \(\cfrac { 1 }{ 2 } \)

 8. \(\cfrac { { x }^{ 2 } }{ 9 } +\cfrac { { y }^{ 2 } }{ 5 } =1\) என்ற நீள்வட்டத்தின் இயக்கு விட்டம் என்பது 

  (a)

  x2+y2=4

  (b)

  x2+y2=9

  (c)

  x2+y2=45

  (d)

  x2+y2=14

 9. \(\cfrac { { x }^{ 2 } }{ a^{ 2 } } -\cfrac { { y }^{ 2 } }{ { b }^{ 2 } } =1\)  என்ற அதிபரவளையத்தின் இயக்கு வட்டத்தின் சமன்பாடு _______

  (a)

  x2+y2=a2+b2

  (b)

  x2+y2=a2

  (c)

  x2+y2=b2

  (d)

  x2+y2=a2-b2

 10. அதிபரவளையம் \(\cfrac { { x }^{ 2 } }{ 16 } -\cfrac { { y }^{ 2 } }{ 9 } =1\) க்கான செங்குத்து தொடுகோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளிகளின் நியமப்பாதை _______

  (a)

  x2+y2=25

  (b)

  x2+y2=4

  (c)

  x2+y2=3

  (d)

  x2+y2=7

 11. 5 x 2 = 10
 12. y=mx+c என்ற நேர்கோடு x2+y2=9 என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில் c-ன் மதிப்புக் காண்க.

 13. ஆரம் 5 செ.மீ. அலகுகள் உடையதும், x-அச்சை ஆதிபுள்ளயில் தொட்டுச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாட்டைத் தருவிக்க.

 14. பின்வரும் சமன்பாடுகளிலிருந்து அவற்றின் கூம்பு வளைவு வகையை கண்டறிக.
  y2+4x+3y+4=0

 15. பின்வரும் வட்டங்களுக்கு மையத்தையும் ஆரத்தையும் காண்க
   x2+y2+6x-4y+4=0

 16. பின்வரும் வட்டங்களுக்கு மையத்தையும் ஆரத்தையும் காண்க
  x2+y2-x+2y-3=0

 17. 5 x 3 = 15
 18. ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு 3x2+(a+1)y2+6x-9y+a+4=0 எனில் அதன் மையம், ஆரம் காண்க.

 19. x2+y2=25 என்ற வட்டத்திற்கு P(-3,4) -இல் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

 20. இரு அச்சுக்களையும் தொட்டுச் செல்வதும், (-4,-2) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

 21. முனைகள் (0,±4) மற்றும் குவியங்கள் (0,±6) உள்ள அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க

 22.  x2+6x+4y+5=0 என்ற பரவளையத்திற்கு (1,-3) என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

 23. 3 x 5 = 15
 24. 11x2-25y2-44x+50y-256=0 என்ற அதிபரவளையத்தின் மையம், குவியங்கள் மற்றும் மையத் தொலைத்தகவு காண்க.

 25. \(\frac { { x }^{ 2 } }{ 16 } -\frac { { y }^{ 2 } }{ 64 } \)=1 என்ற அதிபரவளையத்திற்கு, 10x−3y+9= 0 என்ற நேர்க்கோட்டிற்கு இணையான தொடுகோட்டுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

 26. ஒரு அணு உலை குளிரூட்டும் தூணின் குறுக்கு வெட்டு அதிபரவளைய வடிவில் உள்ளது. மேலும் அதன் சமன்பாடு \(\frac { { x }^{ 2 } }{ { 30 }^{ 2 } } -\frac { { y }^{ 2 } }{ { 44 }^{ 2 } } =\)1. தூண் 150மீ உயரமுடையது. மேலும் அதிபரவளையத்தின் மையத்திலிருந்து தூணின் மேல்பகுதிக்கான தூரம் மையத்திலிருந்து அடிப்பகுதிக்கு உள்ள தூரத்தில் பாதியாக உள்ளது. தூணின் மேற்பகுதி மற்றும் அடிப்பகுதியின் விட்டங்களைக் காண்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணிதம்  இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவியல் - II மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Maths Two Dimensional Analytical Geometry - II Model Question Paper )

Write your Comment