" /> -->

அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. |adj(adj A)| = |A|9 எனில், சதுர அணி A-யின் வரிசையானது

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  2

  (d)

  5

 2. A என்ற 3 x 3 பூச்சியமற்றக் கோவை அணிக்கு AAT = ATA மற்றும் B=A-1AT என்றவாறு இருப்பின், BBT=

  (a)

  A

  (b)

  B

  (c)

  I3

  (d)

  BT

 3. A=\(\left[ \begin{matrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{matrix} \right] \), B=adj A மற்றும் C=3A எனில், \(\frac { |adjB| }{ |C| } \)=

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 9 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 4 } \)

  (d)

  1

 4. \(A\left[ \begin{matrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{matrix} \right] =\left[ \begin{matrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{matrix} \right] \)எனில், A=

  (a)

  \(\left[ \begin{matrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{matrix} \right] \)

  (b)

  \(\left[ \begin{matrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{matrix} \right] \)

  (c)

  \(\left[ \begin{matrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{matrix} \right] \)

  (d)

  \(\left[ \begin{matrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{matrix} \right] \)

 5. A=\(\left[ \begin{matrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{matrix} \right] \) எனில், 9I2 =A?

  (a)

  A-1

  (b)

  \(\frac { { A }^{ -1 } }{ 2 } \)

  (c)

  3A-1

  (d)

  2A-1

 6. x+y+z=6, x+2y+3z=14 மற்றும்  2x+5y+\(\lambda\)z =\(\mu\) என்ற நேரிய சமன்பாட்டுத் தொடக்கமானது  (\(\lambda\), \(\mu\)\(\epsilon\) R) ஒருங்கமைவு உடையது. எம் மதிப்பற்றது ஒரே ஒரு தீர்வினை தரும்?

  (a)

  \(\lambda\)=8

  (b)

  \(\lambda\)=8, \(\mu\)≠36

  (c)

  \(\lambda\)≠8

  (d)

  இல்லை 

 7. x=cy+bz, y=az+cx மற்றும்  z=bx+ay என்ற சமன்பாட்டுத் தொடக்கமானது எத்தீர்வுக்கு வெளிப்படையற்ற தீர்வு பெற்றிருக்கும்.

  (a)

  a2+b2+c2=1

  (b)

  abc≠1

  (c)

  a+b+c=0

  (d)

  a2+b2+c2+abc=1

 8. A ஆனது 3x3 வரிசையுடைய அணி எனில், சேர்ப்பு அணி B-ன் மட்டு மதிப்பு |B|=64 எனில் |A|=?

  (a)

  土2

  (b)

  土4

  (c)

  土8

  (d)

  土12

 9. AT என்ற அணியின் (நிரை - நிரல்) இடமாற்ற அணி A=?

  (a)

  |A|≠|AT|

  (b)

  |A|=|AT|

  (c)

  |A|+|AT|=0

  (d)

  |A|=|AT|

 10. A என்ற சதுர அணியானது, |A|=2 எனில் குறையற்ற முழுக்களென் n|An|=?

  (a)

  0

  (b)

  2n

  (c)

  2n

  (d)

  n2

 11. 5 x 2 = 10
 12. A=\(\left[ \begin{matrix} 1 & tanx \\ -tanx & 1 \end{matrix} \right] \) எனில் ATA-1 =\(\left[ \begin{matrix} cos2x & -sin2x \\ sin2x & cos2x \end{matrix} \right] \) எனக்காட்டுக.

 13. A\(\left[ \begin{matrix} 5 & 3 \\ -1 & -2 \end{matrix} \right] = \left[ \begin{matrix} 14 & 7 \\ 7 & 7 \end{matrix} \right] \) எனில் A-ஐ காண்க.

 14. A=\(\left[ \begin{matrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{matrix} \right] ,B=\left[ \begin{matrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{matrix} \right] ,C=\left[ \begin{matrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{matrix} \right] \) மற்றும் A X B=C எனில் X என்ற அணியைக் காண்க.

 15. 2x+3y=10, x+6y=4, கிரேமனின் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க

 16. 2x+5y=-2, x+2y=-3 நேர்மாறு அணிகாணல் முறையில் தீர்க்க.

 17. 5 x 3 = 15
 18. A=\(\left[ \begin{matrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 2 \end{matrix} \right] \) எனில் A(adj A) =(adj A) = |A| I3 என்பதைச் சரிபார்க்க.

 19. A=\(\left[ \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \right] \) என்ற பூச்சியமற்றக் கோவை அணிக்கு A−1 காண்க.

 20. \(\left[ \begin{matrix} 2 & -1 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{matrix} \right] \) என்ற அணியின் நேர்மாறு காண்க.

 21. A என்பது ஒற்றை வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி  எனில் |adj A| என்பது மிகை என நிறுவுக.

 22. adj(A) = \(\left[ \begin{matrix} 7 & 7 & -7 \\ -1 & 11 & 7 \\ 11 & 5 & 7 \end{matrix} \right] \)எனில், A-ஐக் காண்க.

 23. 3 x 5 = 15
 24. \(\left[ \begin{matrix} 3 & -1 & 2 \\ -6 & 2 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{matrix} \right] \) என்ற அணியை நிரை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றுக.

 25. \(\left[ \begin{matrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{matrix}\begin{matrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{matrix}\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{matrix}\begin{matrix} 6 \\ 5 \\ 0 \end{matrix} \right] \) என்ற அணியை நிரை-ஏறுபடி வடிவத்திற்கு மாற்றுக.

 26. f(x)=ax2+ba+c மற்றும் f(1)=0, f(2)=-2, f(3)=-6 எனில் அணிக்கோவை முறையைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணிதம்  Chapter 1 அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் ( 12th Standard Maths Chapter 1 Application of Matrices and Determinants Important Question Paper )

Write your Comment