" /> -->

முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  7 x 1 = 7
 1. n(A x B)=6 மற்றும் A = {1,3} எனில், n(B) ஆனது

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  6

 2. (2x-1)2 =9 யின் தீர்வு

  (a)

  -1

  (b)

  2

  (c)

  -1,2

  (d)

  இதில் எதுவும்இல்லை

 3. \(\cfrac { AB }{ DE } =\cfrac { BC }{ FD } \) எனில், ABC மறறும் EDF எஎப்பொழுது வடிவொத்தவையாக அமையும்.

  (a)

  \(\angle B=\angle E\)

  (b)

  \(\angle B=\angle E\)

  (c)

  \(\angle B=\angle D\)

  (d)

  \(\angle B=\angle D\)

 4. (−5,0) , (0,−5) மற்றும் (5,0) ஆகிய புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு

  (a)

  0 ச. அலகுகள்

  (b)

  25 ச. அலகுகள்

  (c)

  5 ச. அலகுகள்

  (d)

  எதுவுமில்லை

 5. tan θcosec2θ-tan θ ன் மதிப்பு 

  (a)

  sec θ

  (b)

  cot2θ

  (c)

  sin θ

  (d)

  cot θ

 6. a cot θ + b cosec θ = p மற்றும் b cot θ + a cosec θ = q எனில் p- q2 -ன் மதிப்பு

  (a)

  a- b2

  (b)

  b- a2

  (c)

  a+ b2

  (d)

  b - a

 7. ஓர் அரைக்கோளத்தின் மொத்தப் பரப்பு அதன் ஆரத்தினுடைய வர்க்கத்தின் ________ மடங்காகும்.

  (a)

  π

  (b)

  (c)

  (d)

 8. 10 x 2 = 20
 9. முதல் உறுப்பு 20 ஆகவும் பொது வித்தியாசம் 8 ஆகவும் கொண்ட  கூட்டுத் தொடர்வரிசையை எழுதவும்.

 10. கூடுதல் காண்க:
  12+22+...+192

 11. தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதைப் போல ஆறு மடங்கு ஆகும். ஆறு வருடங்களுக்குப் பிறகு தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதைப்தைப்போல் நான்கு மடங்கு அதிகம். தந்தை மற்றும் மகனின் தற்போதைய வயதை (வருடங்களில்) காண்க.

 12. தீர்க்க 2m2+19m+30=0

 13. 3x2+7x-2=0 என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் \(\alpha \) மற்றும் \(\beta \) எனில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் காண்க.
  \(\cfrac { { \alpha }^{ 2 } }{ \beta } +\cfrac { { \beta }^{ 2 } }{ \alpha } \)

 14. படம் 4.21-யில், QA மற்றும் PB ஆனது AB -க்கு செங்குத்தாகும்.AO=10 செ.மீ,BO=6 செ.மீ மற்றும் PB=9செ.மீ ,AQ-ஐக் காண்க

 15. P(-1.5,3), Q(6,-2)மற்றும் R(-3,4) ஆகிய புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் எனக் காட்டுக.

 16. 4x − 9y + 36 = 0 என்ற நேர்கோடு ஆய அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க. 

 17. \(\left( \frac { 1+{ tan }^{ 2 }A }{ 1+{ cot }^{ 2 }A } \right) ={ \left( \frac { 1-{ tan }A }{ { 1-cotA } } \right) }^{ 2 }\) எனக் காட்டுக.

 18. 704 ச.செ.மீ மொத்தப் புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆரம் 7செ.மீ எனில், அதன் சாயுயரம் காண்க.

 19. 5 x 5 = 25
 20. A= {3,4,7,8} மற்றும் B = {1,7,10} எனில் கீழ் உள்ள கணங்களில் எவை A-லிருந்து B-க்கு ஆன உறவைக் குறிக்கின்றது?
  (i) R1={(3,7), (4,7), (7,10), (8,1)}
  (ii) R2= {(3,1), (4,12)}
  (iii) R3= {(3,7), (4,10), (7,7), (7,8), (8,11), (8,7), (8,10)}

 21. பின்வருவனவற்றிற்கு மீ.பொ.ம காண்க
  8x4y2,48x2y4

 22. படம் 4.39 -யில் \(\angle A\) யின் இருசமவெட்டி AD ஆகும் BD = 4 செ.மீ,DC= 3 செ.மீ மற்றும் AB= 6 செ.மீ எனில் AC -யைக் காண்க?

 23. பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தாமல், (1, -4), (2, -3) மற்றும் (4, -7) என்ற முனைப் புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனக் காட்டுக.

 24. இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. இரண்டு முக மதிப்புகளும் சமமாக இருக்க அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க?

 25. 1 x 8 = 8
 26. f என்ற சார்பு f(x)=3-2x என வரையறுக்கப்படுகிறது. f(x2)=f(x))2 எனில் x-ஐக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் - முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Maths - Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment