" /> -->

இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. மூன்று மாறிகளில் அமைத்த மூன்று நேரியல் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பிற்கு தீர்வுகள் இல்லையெனில், அத்தொகுப்பில் உள்ள தளங்கள்.

  (a)

  ஒரே ஒரு புள்ளியில் வெட்டுகின்றன.

  (b)

  ஒரே ஒரு கோட்டில் வெட்டுகின்றன

  (c)

  ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்தும்

  (d)

  ஒன்றையொன்று வெட்டாது. 

 2. \(\cfrac { 3y-3 }{ y } \div \cfrac { 7y-7 }{ { 3y }^{ 2 } } \) என்பது

  (a)

  \(\cfrac { 9y }{ 7 } \)

  (b)

  \(\cfrac { { 9y }^{ 2 } }{ \left( 21y-21 \right) } \)

  (c)

  \(\cfrac { { 9y }^{ 2 } }{ \left( 21y-21 \right) } \)

  (d)

  \(\cfrac { { 9y }^{ 2 } }{ \left( 21y-21 \right) } \)

 3. \(\cfrac { x }{ { x }^{ 2 }-25 } -\cfrac { 8 }{ { x }^{ 2 }+6x+5 } \) –யின் சுருங்கிய வடிவம் 

  (a)

  \(\cfrac { x^{ 2 }-7x+40 }{ \left( x-5 \right) \left( x+5 \right) } \)

  (b)

  \(\cfrac { x^{ 2 }-7x+40 }{ \left( x-5 \right) \left( x+5 \right) (x+1) } \)

  (c)

  \(\cfrac { { x }^{ 2 }-7x+40 }{ \left( { x }^{ 2 }-25 \right) \left( x+1 \right) } \)

  (d)

  \(\cfrac { { x }^{ 2 }-7x+40 }{ \left( { x }^{ 2 }-25 \right) \left( x+1 \right) } \)

 4. x4+64 முழு வர்க்கமாக மாற்ற அதனுடன் பின்வருவனவற்றுள் எதைக் கூட்ட வேண்டும்?

  (a)

  4x2

  (b)

  16x2

  (c)

  8x2

  (d)

  -8x2

 5. 4x4-24x3+76x2+ax+b ஒரு முழு வர்க்கம் எனில், a மற்றும் b -யின் மதிப்பு

  (a)

  100,120

  (b)

  10,12

  (c)

  -120,100

  (d)

  12,10

 6. ஒரு நேரிய பல்லுறுப்புக் கோவையின் வரைபடம் ஒரு

  (a)

  நேர்கோடு

  (b)

  வட்டம்

  (c)

  பரவளையம்

  (d)

  அதிபரவளையம்

 7. கொடுக்கப்பட்ட அணி \(A=\left( \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 9 \end{matrix}\begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 11 \end{matrix}\begin{matrix} 5 \\ 6 \\ 13 \end{matrix}\begin{matrix} 7 \\ 8 \\ 15 \end{matrix} \right) \)-க்கான நிரை நிரல் மாற்று அணியின் வரிசை

  (a)

  2X3

  (b)

  3X2

  (c)

  3X4

  (d)

  4X3

 8. நிரல்கள் மற்றும் நிரைகள் சம எண்ணிக்கையில்லாத அணி

  (a)

  மூலைவிட்ட அணி

  (b)

  செவ்வக அணி

  (c)

  சதுர அணி

  (d)

  அலகு அணி

 9. \(2X+\left( \begin{matrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{matrix} \right) =\left( \begin{matrix} 5 & 7 \\ 9 & 5 \end{matrix} \right) \) எனில்,X என்ற அணியைக் காண்க.

  (a)

  \(\left( \begin{matrix} -2 & -2 \\ 2 & -1 \end{matrix} \right) \)

  (b)

  \(\left( \begin{matrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{matrix} \right) \)

  (c)

  \(\left( \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{matrix} \right) \)

  (d)

  \(\left( \begin{matrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{matrix} \right) \)

 10. \(A=\left( \begin{matrix} 1 \\ 3 \end{matrix}\begin{matrix} 2 \\ 2 \end{matrix}\begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \right) ,B=\left( \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{matrix}\begin{matrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{matrix} \right) \) மற்றும் \(C=\left( \begin{matrix} 0 \\ -2 \end{matrix}\begin{matrix} 1 \\ 5 \end{matrix} \right) \) எனில்பின்வருவனவற்றுள் எவ்வகை அணிகளைக் கணக்கிட முடியும்?
  (i) \(AB+C=\left( \begin{matrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{matrix} \right) \)
  (ii) \(BC=\left( \begin{matrix} 0 \\ 2 \\ -4 \end{matrix}\begin{matrix} 1 \\ -3 \\ 10 \end{matrix} \right) \)
  (iii)\(BC=\left( \begin{matrix} 0 \\ 2 \\ -4 \end{matrix}\begin{matrix} 1 \\ -3 \\ 10 \end{matrix} \right) \)
  (iv) \((AB)C=\left( \begin{matrix} -8 \\ -8 \end{matrix}\begin{matrix} 20 \\ 13 \end{matrix} \right) \)

  (a)

  (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

  (b)

  (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

  (c)

  (iii) மற்றும் (iv) மட்டும்

  (d)

  அனைத்தும்

*****************************************

Reviews & Comments about 10th கணிதம் - இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 10th Maths - Algebra One Mark Question and Answer)

Write your Comment